Sprawozdanie z IV Forum Okulistycznego połączonego z IV Wystawą Sprzętu, Materiałów i Leków Okulistycznych

Roman Goś


Kolejne Forum Okulistyczne zgromadziło 460 okulistów oraz 135 pielęgniarek w gmachu Teatru Wielkiego w Łodzi w dniach 4–6 maja.
Zgodnie z założeniem spotkania tego rodzaju mają charakter naukowo-szkoleniowy, a tematyka poszczególnych sesji w głównej mierze zaspokaja potrzeby lekarzy pracujących w przychodniach i ambulatoriach.
IV Forum rozpoczęło się dwoma bardzo interesującymi wykładami inauguracyjnymi, pierwszym – prof. Józefa Kałużnego na temat przydatności spektralnej optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i monitorowaniu starczego zwyrodnienia plamki, drugim zaś – prof. Jerzego Z. Nowaka na temat nowych perspektyw w farmakoterapii AMD.
Pierwsza sesja poświęcona była wybranym problemom zachowawczego i chirurgicznego leczenia narządu wzroku. Prof. M. Prost przedstawił bardzo ciekawy referat dotyczący antybiotykoterapii w okulistyce, zwracając uwagę między innymi na przyczyny i mechanizmy antybiotykoodporności. Z kolei prof. J. Czajkowski i dr D. Matusiak szczegółowo omówili strategię zachowawczego leczenia jaskry. Ponadto referaty wygłosili: dr A. Groblewska (Zespół czerwonego oka a problem nadużywania przez pacjentów „kropli bez recepty”), dr M. Zdzieszyńska (Teoria i praktyka efektywnego leczenia zespołu suchego oka), dr L. Łuksza (Nowe możliwości farmakoterapii alergii oczu), dr R. Grabowski (Podobieństwa i różnice w grupie analogów prostaglandyn stosowanych w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego), dr D. Wyględowska-Promieńska (Dotychczasowy i nowy standard w chirurgii soczewki) oraz dr P. Jurowski (Rola preparatów wiskoelastycznych w chirurgii zaćmy).
Sesja druga dotyczyła schorzeń powierzchni oka, które szczegółowo przedstawił zespół pod kierunkiem dr. hab. E. Wylęgały w składzie: dr D. Dobrowolski, dr D. Tarnowska, dr A. Jurewicz.
Problematyka tej sesji obejmowała definicje, fizjologię i patologię powierzchni oka, hodowle komórek macierzystych nabłonka rogówki i techniki ich przeszczepiania oraz zastosowanie błony owodniowej w leczeniu schorzeń powierzchni oka. Na zakończenie dr hab. E. Wylęgała omówił w swoim referacie zastosowanie OCT Visante w obrazowaniu przedniego odcinka gałki ocznej i przedstawił kilka przypadków przeszczepów warstwowych rogówki.
Sesję trzecią opracowali dr hab. A. Broniarczyk-Loba i prof. P. Arkuszewski wraz ze swoimi zespołami w składzie: dr O. Nowakowska, dr E. Gaszczyńska, dr I. Laudańska, dr E. Oczkowska, M. Zarębska. Tematyka dotyczyła szczególnych przypadków zaburzeń widzenia obuocznego.
 

W siedmiu referatach omówiono m.in. trudności i niepowodzenia w diagnostyce i leczeniu zeza, redukcję zespołów literowych z nadczynnością mięśni skośnych w zabiegach jedno- i obustronnych u dzieci z zezem, postępowanie w złamaniach jarzmowo-szczękowo-
-oczodołowych, diagnostykę pourazowej diplopii, zastosowanie botuliny w zaburzeniach ruchomości gałki oraz rolę ćwiczeń pleoptyczno-ortoptycznych w leczeniu zeza.
Sesję piątą, poświęconą objawom ocznym w schorzeniach ogólnoustrojowych, przygotował zespół pod kierunkiem prof. K. Pecold w składzie: dr. hab. M. Krawczyński, dr H. Pecold-Stępniewska, dr A. Gotz-Więckowska, dr J. Bernardczyk-Meller, dr J. Wąsiewicz-Rager, dr E. Czaplicka.
W obszernych referatach wyczerpująco przedstawiono wybrane schorzenia uwarunkowane genetycznie z wiodącymi objawami ocznymi, zmiany w narządzie wzroku w przebiegu chorób rozrostowych krwi, objawy okulistyczne w przebiegu schorzeń neurologicznych u dzieci oraz toksyczne zmiany w nerwie wzrokowym i siatkówce.
Dwie sesje obejmowały przedstawienie rzadkich i ciekawych przypadków okulistycznych. W 22 krótkich prezentacjach omówiono m.in. bardzo interesujące i rzadkie przypadki wrodzonych zespołów choroby, zmian zespołowych błony naczyniowej i siatkówki, rzadkie choroby dróg łzowych oraz postępowanie w takich wypadkach.
W ramach Forum Okulistycznego zorganizowano sesje dla pielęgniarek okulistyki.
Tematyka tego spotkania, ustalona wraz z przedstawicielami środowiska pielęgniarskiego, dotyczyła etiologii i obrazu klinicznego AMD (dr M. Pastuszka), roli angiografii fluoresceinowej w diagnostyce AMD (mgr E. Płachecka, dr. hab. G. Malukiewicz-Wiśniewska), obecnej możliwości leczenia AMD (dr A. Kapica), zabiegów korygujących wady wzroku (dr P. Rybak), technik usuwania zaćmy, rodzajów implantów (dr P. Jurowski, dr A. Gajdowaska, M. Wlazły-Karasek), postępów w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (dr P. Jurowski, dr A. Kapica, dr M. Pastuszka). Na zakończenie sesji Piotr Kania z firmy Alcon zaprezentował Custom-Pak z możliwością praktycznego zapoznania się z jego zawartością.
Bardzo cieszy organizatorów duże zainteresowanie pielęgniarek uczestnictwem w tego typu szkoleniach.
Kolejne V Forum Okulistyczne zaplanowano na 8–10 maja 2008 roku.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI