Sprawozdanie z VIII Forum Okulistyki Dziecięcej

Marek E. Prost, Małgorzata Latek-Najder


W dniu 3 listopada 2005 r. w Warszawie odbyło się VIII Forum Okulistyki Dziecięcej Sekcji Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Obrady miały miejsce w Sali Konferencyjnej Budynku Blue Point przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Organizatorem był zespół lekarzy z Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego pod kierownic­twem prof. Marka Prosta.
Tematyka podejmowana na zjeździe – leczenie chirurgiczne schorzeń narządu wzroku u dzieci – spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem okulistów dziecięcych z całej Polski, co zaskoczyło nawet samych organizatorów. W zjeździe uczestniczyło 220 osób, które z trudem udało się pomieścić w sali konferencyjnej. Do czynników, które spowodowały tak liczną frekwencję, należał fakt, że udział w spotkaniu był całkowicie bezpłatny. Program naukowy obejmował trzy sesje, które poświęcone były chirurgii soczewki, siatkówki oraz dróg łzowych i oczodołu. W sumie wygłoszono 23 referaty. Głównymi sponsorami VIII Forum Okulistyki Dziecięcej były firmy: Alcon Polska, Genzyme oraz Pfizer.
Obrady otworzył organizator spotkania prof. Marek Prost, który swoim wystąpieniem dotyczącym rozwoju widzenia obuocznego po operacjach zaćmy u dzieci zainaugurował pierwszą sesję naukową na temat chirurgii zaćmy. W swoim referacie podkreślił rolę kompleksowego leczenia pooperacyjnego jako jedynego umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku u operowanych pacjentów. Dr Dorota Śledzińska-Kita (Białystok) przedstawiła analizę wyników operacji implantacji soczewek fiksowanych śródtwardówkowo u dzieci z zespołem Marfana, a następnie prof. Bronisława Koraszewska-Matuszewska (Katowice) omówiła zmiany długości osi pseudofakijnych gałek ocznych u dzieci.
W swoim kolejnym wystąpieniu prof. Marek Prost wygłosił referat dotyczący wszczepiania torycznych soczewek wewnątrzgałkowych u dzieci. Przedstawił w nim wskazania do wykonywania tego rodzaju zabiegów u małych pacjentów i konieczne w związku z tym modyfikacje techniki operacyjnej, a następnie omówił wyniki pooperacyjne. Implantacja tych soczewek może mieć istotne znaczenie w rehabilitacji wzrokowej u dzieci z astygmatyzmem średniego i dużego stopnia.
Dwa następne referaty dotyczyły retrospektywnej oceny długości gałki ocznej (dr Beata Urban, Białystok) i operacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki u dzieci i młodzieży (prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Białystok). Przedstawione wyniki w pełni potwierdzają celowość i konieczność przeprowadzania takich operacji u dzieci oraz brak ich negatywnego wpływu na dalszy rozwój gałki ocznej.
Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie dr Ewy Oleszczyńskiej-Prost (Warszawa) na temat ostrości wzroku i widzenia obuocznego u dzieci po usunięciu zaćmy wrodzonej. Raz jeszcze podkreślono zasadniczą rolę wielokierunkowej rehabilitacji i leczenia pooperacyjnego w osiągnięciu dobrych wyników funkcjonalnych.
W drugiej części spotkania zapoznaliśmy się z osiągnięciami dotyczącymi chirurgii siatkówki u dzieci. Zaprezentowane zostały prace dotyczące leczenia retinopatii wcześniaków za pomocą laseroterapii (dr Wojciech Hautz, Warszawa; dr Jacek Ciechan, Lublin). Coraz szerzej stosowane i wciąż udoskonalane techniki leczenia metodą fotokoagulacji w dużym stopniu pozwalają zapobiec występowaniu nieodwracalnych zaburzeń widzenia i ślepoty wśród wcześniaków oraz ograniczyć je.
 

Dr Agata Frajdenberg (Poznań) przedstawiła wyniki leczenia chirurgicznego odwarstwień siatkówki u dzieci i młodzieży, natomiast dr Anna Gotz-Więckowska (Poznań) omówiła problemy diagnostyczne i terapeutyczne dziedzicznych zwyrodnień szklistkowo-siatkówkowych.
Ostatnia obszerna sesja naukowa poświęcona była głównie chirurgii dróg łzowych i oczodołu i obejmowała dwanaście referatów. Dwa pierwsze z nich związane były z tematem leczenia wrodzonej i nabytej niedrożności dróg łzowych (dr Beata Kocyła-Karczmarewicz, Warszawa; dr Piotr Jaworski, Katowice). Dr Barbara Chipczyńska (Warszawa) wygłosiła interesujący wykład dotyczący diagnostyki operacyjnej i leczenia guzów oczodołu u dzieci, podkreślając przy tym konieczność ścisłej współpracy okulistów, neurochirurgów i histopatologów. Z kolei dr Małgorzata Mrugacz (Białystok) omówiła problem wytrzeszczu gałki jako pierwotnej manifestacji klinicznej dysplazji włóknistej. Dr hab. Maria Formińska-Kapuścik (Katowice) przedstawiła wyniki operacyjnego leczenia krótkowzroczności postępującej metodą skleroplastyki. Dr Dorota Klimczak-Ślączka (Warszawa) omówiła zaś korzyści i niebezpieczeństwa związane z zastosowaniem mitomycyny C w operacjach przeciwjaskrowych u dzieci i młodzieży. Jest to preparat, który pomimo działań ubocznych skutecznie hamuje zbyt szybkie zarastanie wytworzonej drogi odpływu z komory przedniej – podstawowy problem okresu pooperacyjnego u małych pacjentów.
Jednym z istotnych i narastających problemów dzisiejszej okulistyki jest zagadnienie krótkowzroczności wśród młodzieży. Dr hab. Lidia Puchalska-Niedbał (Szczecin) omówiła leczenie nadmiernego skurczu akomodacji jako przyczyny subiektywnej krótkowzroczności. Omówiono także skuteczność toksyny botulinowej jako alternatywnej metody w leczeniu zeza (dr D. Węgrzynowska, Łódź).
Obrady zakończone zostały referatami na tematy wolne, dotyczące oceny skuteczności miejscowych leków przeciwbakteryjnych (lewofloksacyna, tobramycyna) w leczeniu infekcji przedniego odcinka gałki ocznej u dzieci (dr Elżbieta Samochowiec-Donocik, dr Anna Groblewska, Łódź; dr Anna Maria Am­broziak, Warszawa). Ostatnią pracą zaprezentowaną na VIII Forum Okulistyki Dziecięcej był referat dr Joanny Kobylarz (Kraków) omawiający wyniki długoletnich obserwacji pacjentów leczonych z powodu siatkówczaka w latach 1988-89 w ramach International Research Programme on Retinoblastoma.
Okulistyka dziecięca spotyka się obecnie z mniejszym zainteresowaniem wśród okulistów niż w latach ubiegłych. Dlatego też kolejne spotkania naukowe poświęcone tej tematyce są konieczne, aby propagować dalszy rozwój tej dziedziny okulistyki w naszym kraju.


 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI