Sprawozdanie z II Sympozjum Szklistkowo-Siatkówkowego

Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki


Komitet organizacyjny w składzie: dr Małgorzata Dzięgielewska, dr n. med. Zofia Nawrocka, dr n. med. Krzysztof Dzięgielewski, dr n. med. Zbigniew Pikulski oraz prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki, postawił sobie za zadanie prezentację nowoczesnych kierunków rozwoju współczesnej retinologii oraz przedstawienie prac o charakterze szkoleniowym. Miejscem obrad był Teatr Wielki w Łodzi.
Patronat honorowy nad sympozjum objęli wojewoda łódzki prof. Stefan Krajewski oraz rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński. Patronat naukowy podobnie jak w przypadku I Sympozjum objęło European VitreoRetinal Society.
W Sympozjum wzięło udział ok. 500 uczestników, w tym polscy profesorowie: B. Bogorodzki, J. Czajkowski, D. Czepita, A. Gierek-Łapińska, J. Kałużny, Z. Krawczykowa, L. Krwawicz, Z. Mariak, K. Raczyńska, A. Stankiewicz, J. Szaflik, dr hab. E. Wylęgała, Z. Zagórski, oraz okuliści z USA, Niemiec, Włoch, Francji, Grecji, Czech, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Libanu. Uczestnikami byli: wiceprzewodniczący EVRS – prof. K. Lucke, sekretarz EVRS – dr A. Nikolakopoulos, członek zarządu EVRS i poprzedni przewodniczący – prof. F. Koch, przewodniczący Young EVRS Club – M. Facino. Przewodniczący EVRS – dr D. Ducornau przesłał 3 filmy, które były prezentowane w czasie sympozjum.
W programie naukowym omówiono wiele nowości z ostatniego okresu. Profesor Koch przedstawił nowy system komputerowy do nauki chirurgii okulistycznej pozwalający na wykonywanie operacji w sposób wirtualny. Nowe możliwości techniczne związane z wykorzystaniem cienkich (25 g) witrektomów przedstawili dr Nikolakopoulos i dr Ducornau. Nowe systemy obserwacji i oświetlenia wnętrza oka demonstrowane były w referatach i filmach dr Ducornau, prof. Kocha i prof. Nawrockiego. Nowe techniki operacyjne przedstawili prof. Forlini i dr Rossini (reverse – flow technique), prof. Nawrocki (mikrochirurgia odwarstwienia siatkówki), prof. Lucke (optic pit), prof. Crafoord (leczenie retinopatii wcześniaków.)
Cała sesja była poświęcona leczeniu zakrzepów żył siatkówki. Poszczególne referaty prof. Rehaka, prof. Mestera, dr Oficjalskiej-Młyńczak i prof. Gierek-Łapińskiej pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z różnymi metodami leczenia zakrzepów żył siatkówki (ryc. 1).
W sesji diagnostycznej przedstawiono metody badawcze: HRT II (prof. Nawrocki i wsp.), technologie cyfrowe (prof. Zagórski, dr. Merin), S-OCT (prof. Kałużny i wsp.), USG (dr Fryczkowski), rheoferezę (prof. Koch), mikroperymetrię (dr Pilotto), diagnostykę zmian barwnikowych (prof. Zakov). Na szczególne podkreślenie zasługuje referat prof. Kałużnego. Przedstawił on nowe osiągnięcie polskich inżynierów, które już wkrótce prawdopodobnie pozwoli na ulepszenie jakości badania OCT.
Wszechstronnie przedstawione zostały możliwości i metody podawania triamcinolonu (prof. Zakov, dr Mańkowska, dr Cisiecki, dr Facino) oraz współczesne metody leczenia otworów w plamce (dr Robaszkiewicz, dr Cywiński, prof. Nawrocki). Problematyka urazów oka podjęta została przez prof. Strmena i prof. Forliniego. Współczesną technikę operacyjną w leczeniu powikłań ocznych cukrzycy omówił prof. Lucke, natomiast dr Pikulski ocenił nową technikę usuwania ILM w cukrzycowym obrzęku plamki.

 

Sesję dotyczącą powikłań rozpoczął dr Dzięgielewski, omawiając poszczególne powikłania witrektomii ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i odwarstwień siatkówki. Następnie prof. Lucke przedstawił zasady doboru soczewek wewnątrzgałkowych w aspekcie witrektomii. Profesor Koch omówił metodę endoskopii, a dr Ducornau zaprezentował film pokazujący sposób wydobycia zwichniętej sztucznej soczewki jego metodą tzw. dystalnej haptyki.
W sesji poświęconej AMD omówiono wszechstronnie tematykę zwyrodnienia plamki. Przedstawiono retinal angiomatosis proliferations (dr Cisiecki), diagnostykę schorzenia (dr Paćkowska i dr Borkowska), metody leczenia (dr Ulińska i prof. Gierek-Łapińska).
Doktor Dzięgielewski, dr Cisiecki i dr Pikulski przygotowali kurs OCT i przybliżyli uczestnikom kongresu nie tylko sposób działania tej nowoczesnej metody diagnostycznej, ale również możliwości jej zastosowania w diagnostyce schorzeń siatkówki i jaskry.
Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z bogatą problematyką retinologiczną. W sumie przedstawiono 46 referatów i filmów, w tym 25 prezentacji gości zagranicznych.
Program artystyczny spotkania prowadzony był przez Beatę Łucką i Kevina Hopkinsa. Mistrz iluzji Sławomir Piestrzeniewicz (Arsene Lupin) pokazał uczestnikom sympozjum, że niemożliwe staje się możliwe. Profesor Nawrocki cudem uniknął śmierci z rąk Arsena Lupin, natomiast prof. Lucke „pokazał” wiele sztuk magicznych, których dotychczas nie znał (ryc. 2).
Po krótkiej przerwie wystąpił zespół taneczny z Paryża – Tout En Dance. Jego dyrektorem artystycznym jest Jean-Claude Marignale. Zespół przedstawił nowy program artystyczny, zatytułowany „Dancing game aux portes du Desert”. Został on przygotowany specjalnie dla uczestników II Sympozjum Szklistkowo-Siatkówkowego (ryc. 3).
Po zakończeniu programu artystycznego uczestnicy kongresu bawili się w towarzystwie zespołu muzycznego, mistrza Sławomira Piestrzeniewicza i Tout En Dance.
Sponsorami Sympozjum były firmy Topcon/ Optopol, Acritec/ Ostafi oraz Novartis. Ponadto ponad 20 firm uczestniczyło aktywnie w części wystawowej. Obrady były tłumaczone symultanicznie przez firmę Mentor. Organizatorzy sympozjum składają podziękowania wszystkim firmom, które pomogły w organizacji Zjazdu.
Na zakończenie sympozjum podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu złożyli prof. dr hab. n. med. A. Gierek-Łapińska, dr hab. n. med. E. Wylęgała i prof. dr hab. n. med. Z. Zagórski. Komitet Organizacyjny II Sympozjum Szklistkowo-Siatkówkowego dziękuje za życzliwość i serdeczność.
W imieniu European VitreoRetinal Society zapraszamy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w organizowanym na początku września 2006 roku w Cannes wspólnym Zjeździe European VitreoRetinal Society i American Society of Retina Specialists. Informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie internetowej EVRS (www.evrs.org) i ASRS (vitreoussociety.org lub retinaspecialists.org).

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI