Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa OkulistycznegoWarszawa, 10 października 2001 roku


1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTO.
    Zebranie otworzył Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, prof. Józef Kałużny. Przywitał obecnych 83 delegatów, wybranych spośród 2065 członków PTO.
2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia PTO.
    Prof. Kałużny poinformował, że Walne Zgromadzenie PTO zwołane zostało zgodnie ze statutem PTO. Zarządy oddziałów i delegaci zostali pisemnie poinformowani o dokładnym terminie i miejscu zebrania 30 dni wcześniej. Wszyscy zainteresowani otrzymali również porządek obrad 20 dni przed planowanym zebraniem.
3.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia PTO.
    Prof. Kałużny poinformował, że kandydatem Zarządu Głównego na przewodniczącego jest prof. Jerzy Szaflik, zaś na sekretarza dr n. med. Anna Kamińska.
    Innych kandydatur z sali nie było. Odbyło się głosowanie jawne, obie kandydatury przyjęto jednogłośnie.
4.    Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia PTO.
    Prof. Kałużny zaproponował i zaprosił do prezydium prof. Żygulską-Mach, prof. Lenkiewicza, prof. Szymankiewicz, prof. Trzcińską-Dąbrowską.
5.    Przejęcie obrad przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia PTO.
    Prof. Kałużny, zgodnie z porządkiem obrad, dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia przekazał prof. Szaflikowi.
6.    Przedstawienie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia PTO.
    Prof. Szaflik przedstawił szczegółowy program obrad. Ponieważ żadnych uwag z sali nie było, przystąpiono do głosowania jawnego nad przyjęciem przedstawionego porządku obrad, który przyjęto jednogłośnie.
    Prof. Szaflik przypomniał zasady głosowania oraz zasady prowadzenia obrad.
7.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
    Kandydatury do Komisji zgłaszano z sali. Prof. Szaflik przypomniał, że osoby zgłoszone nie będą mogły kandydować do władz PTO.
    Kandydaci do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:
    Semenicki Krzysztof
    Lubiński Wojciech
    Nita Małgorzata
    Szendzielorz Jacek
    Jędruszek-Ługin Krystyna
    Dałkowska Anna
    Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Przeprowadzono głosowanie jawne, wszyscy ww. jednogłośnie zostali członkami Komisji mandatowo-Skrutacyjnej, która ukonstytuowała się, aby jak najszybciej przejąć swoje obowiązki.
8.    Wybór Komisji Wniosków.
    Z sali zgłoszono następujące kandydatury:
    Dróbecka-Brydak Ewa
    Kozioł Henryk
    Czepita Damian
    Bednarz Alina
    Zaproponowane osoby wyraziły zgodę. Odbyło się głosowanie jawne. Wszystkie ww. osoby jednogłośnie weszły w skład Komisji Wniosków, która się ukonstytuowała.
9.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
    Po analizie listy obecności, przeliczeniu znajdujących się na sali delegatów, komisja stwierdziła, że na 97 uprawnionych do głosowania delegatów wybranych na Walne Zgromadzenie obecnych jest 83, zatem zebranie jest prawomocne i może się odbyć w pierwszym terminie.
10.    Przedstawienie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego.
    Zarząd Główny zaproponował Delegatom Walnego Zgromadzenia wniosek o nadanie godności Członka Honorowego PTO dla:
    prof. Wandy Andrzejewskiej
    prof. Bazylego Bogorodzkiego
    dr n. med. Janusza Borowskiego
    dr n. med. Jerzego Czecha
    prof. Krystyny Krzystkowej
    dr n. med. Stanisława Milewskiego
    prof. Stanisława Mrzygłoda
    prof. Gotfrieda Naumanna
    dr n. med. Jadwigi Paluchiewicz
    prof. Mikoła Sergienki
    Uwag do proponowanych kandydatów nie było. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego.
11. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTO.
    Prof. Kałużny zaproponował, aby sprawozdania z działalności Zarządu Głównego w okresie od 1998 do 2001 roku odczytali kolejno: skarbnik, sekretarz, redaktor "Kliniki Ocznej", a na końcu sam przedstawi sprawozdanie merytoryczne.
    Dr Sędrowicz - skarbnik - przedstawiła szczegółowe sprawozdanie finansowe.
    Dr Kamińska - sekretarz - przygotowała sprawozdanie z działalności PTO, które w obecnie liczy 2065 członków, w tym 376 emerytów i rencistów, skupionych w 12 oddziałach. Oddziały wywiązały się ze swojej działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 1998-2001. W okresie tym odbyło się 15 zebrań Prezydium PTO i 14 spotkań plenarnych Zarządu Głównego PTO. W ramach PTO działa 10 sekcji, tj. Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej, Retinologiczna, Jaskry, Zapobiegania Ślepocie, Ergoftalmologiczna, Strabologiczna, Okulistyki Dziecięcej, Informatyki Medycznej, Soczewek Kontaktowych, Okulistyki Wojskowej.
Następnie sekretarz wymieniła wszystkie zjazdy i sympozja zorganizowane przez sekcje PTO w minionym okresie.
Prof. Starzycka omówiła problemy związane z "Kliniką Oczną" i wydawnictwem Volumed.
Na końcu wystąpił prof. Kałużny, który przedstawił sprawozdanie merytoryczne. Profesor mówił o krokach podjętych przez Zarząd Główny PTO w sprawach:
1.    optyków i optometrystów
2.    kontaktów z kasami chorych
3.    kształcenia podyplomowego, kursu atestacyjnego, egzaminu testowego na II stopień, egzaminu specjalizacyjnego, książeczki testowej
4.    współpracy międzynarodowej
5.    filmów wideo wydawanych staraniem prof. Toczołowskiego
6.    nagród za najlepsze doktoraty
7.    problemów związanych z wydawaniem "Klinki Ocznej"
8.    nowo powołanej Sekcji Okulistyki Wojskowej
    Następnie prof. Szaflik otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Uwag z sali nie było.
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
    Dr hab. n. med. Bakunowicz-Łazarczyk - przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego - poinformowała, że w okresie od 1998 do 2001 roku wpłynęła i została rozpatrzona jedna skarga. Po zapoznaniu się z nią Sąd Koleżeński przekazał ją do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
    Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej PTO przedstawił przewodniczący prof. Andrzej Stankiewicz, który zgłosił również wniosek o udzielenie absolutorium.
W sprawozdaniu zawarto szereg uwag dotyczących organizacji i funkcjonowania sekretariatu, funkcji sekretarza i skarbnika. Sekretariat powinien być zorganizowany profesjonalnie, prowadzony przez osobę w tym celu zatrudnioną, a sekretarz powinien wywodzić się z tego samego ośrodka co przewodniczący. Skarbnik również musi mieć do pomocy zatrudnioną fachową pomoc i współpracować z sekretarzem. Wskazane jest szersze korzystanie z poczty elektronicznej. Komisja Rewizyjna powinna się intensywniej włączyć w pracę oddziału. Należy też dołożyć maksymalnie więcej starań, aby egzaminy testowe przebiegały bez zadrażnień. Sprawą niezwykłej wagi jest rozwiązanie problemów dotyczących "Klinki Ocznej". Nie było uchybień finansowych.
Prof. Stankiewicz zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Uwag z sali nie było.
14. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu PTO.
    W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie PTO jednogłośnie, 70 głosami za, przeciw 0, wstrzymujące się 0, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTO.
15. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
    Zarząd Główny PTO przedstawił na przewodniczącego kandydaturę prof. Józefa Kałużnego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
    Innych kandydatów z sali nie było.
16. Wystąpienia kandydatów - dyskusja.
Prof. Kałużny został poproszony o przedstawienie programu.
Profesor powiedział, że jeśli powtórnie zostanie obdarzony zaufaniem i wybrany przewodniczącym, to będzie kontynuował prace, które zaczął. Uważa, że bardzo ważne jest doskonalenie systemu kształcenia podyplomowego, urozmaicenie kursów atestacyjnych, dołożenie wszelkich starań, aby egzamin testowy przebiegał spokojnie. Sprawą niezwykłej wagi jest rozwiązanie problemów dotyczących wydawania "Kliniki Ocznej", której dalsza egzystencja jest zagrożona. Obecnie znajdujemy się na etapie zbierania ofert w celu wyłonienia nowego wydawcy. 22 października, po egzaminie testowym, zbierze się komisja, która o tym zdecyduje. Pierwszy zeszyt z 2002 roku będzie wydany w zwiększonym nakładzie, tak aby dostali go bezpłatnie wszyscy członkowie PTO.
W dalszym ciągu należy zwracać uwagę na sprawy optyków i optometrystów, bo temat ten ciągle wraca. Zdaniem Zarządu Głównego PTO nie jest konieczne szkolenie optometrystów, co może się okazać szkodliwe dla środowiska. Optycy chcieliby uzyskać zgodę na dobieranie okularów i soczewek kontaktowych.
Profesor uważa również, że sekretarz powinien funkcjonować tam, gdzie przewodniczący.
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia do Unii Europejskiej powinniśmy położyć duży nacisk na współpracę z zagranicą. W tym celu należy zachęcać do zdawania europejskiego egzaminu testowego. Sprawą tą dotychczas zajmował się prof. Zagórski. Ważne jest ubieganie się o stypendia dla młodych asystentów i wymiana lekarzy. Połowa kierowników klinik w najbliższym czasie przejdzie na emeryturę, trzeba więc przygotować następców, którzy będą mieli kontakty z Europą. Musimy dążyć do szerszego uczestnictwa w zjazdach międzynarodowych, nie tylko w zakresie wygłaszanych referatów i plakatów, ale również poprzez uczestnictwo w prezydiach sesji naukowych zjazdów. Ogłoszony jest program zapobiegania ślepocie odwracalnej, musimy się zastanowić nad opracowaniem własnego.
Prof. Szaflik podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję. Pytań ani uwag do kandydata nie było.
17. Przeprowadzenie wyborów przewodniczącego PTO.
    Przystąpiono do głosowania tajnego. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
18. Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie nadana godności Członka Honorowego.
Wyniki ogłosił przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, dr n. med. Krzysztof Semenicki.
W głosowaniu tajnym głosów ważnych oddano 76, nieważnych 8. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
prof. Wanda Andrzejewska - 75 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu
prof. Bazyli Bogorodzki -    73 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu
dr med. Janusz Borowski - 74 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu
dr Jerzy Czech - 74 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu
prof. Krystyna Krzystkowa - 76 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu
dr med. Stanisław Milewski - 71 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu
prof. Stanisław Mrzygłód - 74 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu
prof. Gotfried Naumann - 74 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu
dr med. Jadwiga Paluchiewicz - 74 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu
prof. Mikołaj Sergienko - 70 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się od głosu
Wszyscy kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów, uzyskując godność Członka Honorowego.
19. Dyskusja nad głównymi kierunkami działań merytorycznych i finansowych PTO.
Prof. Palacz poinformował, że zmarła prof. Zofia Krzystolik, pamięć zmarłej uczczono minutą ciszy.
Prof. Trzcińska-Dąbrowska zabrała głos w sprawie sekcji PTO. Profesor brała udział w prawie wszystkich zjazdach PTO i doszła do wniosku, że 3 sekcje się przeżyły. Mianowicie Sekcja Kontaktologiczna, Sekcja Ergoftalmologiczna oraz Sekcja Informatyki Medycznej. Według profesor wystąpienia dotyczące tematyki tych sekcji mogą być wygłaszane na innych zjazdach. Program wielu zjazdów jest żenujący. Wyjazdy na posiedzenia sekcji są zbyt drogie dla młodych lekarzy. Nauka na pewno nic nie straci na tej reorganizacji. Można stworzyć nowe sekcje, jeśli będzie na nie zapotrzebowanie. Profesor zaproponowała, aby nowy zarząd zajął się tą sprawą. Firmy powinny być zainteresowane szkoleniem i zapoznawaniem młodych okulistów ze swoimi produktami.
Prof. Szaflik jako przewodniczący Sekcji Kontaktologicznej nie zgodził się z opinią prof. Trzcińskiej-Dąbrowskiej. W Polsce 1,5 miliona obywateli nosi soczewki kontaktowe, zaś aplikuje je około 600 lekarzy. W ciągu ostatnich 4 lat profesor zauważył wzrastające zainteresowanie tą tematyką, o czym świadczy chociażby coraz liczniejszy udział lekarzy w zjazdach i szkoleniach tej sekcji.
Prof. Szymankiewicz powiedziała, że w pierwszym zebraniu sekcji w Katowicach w 1994 roku uczestniczyło 60 osób, obecnie około 350. Sekcja organizowała zebrania naukowo-szkoleniowe i sympozja (8), w których uczestniczyły uznane w tej dziedzinie autorytety ze świata. Poziom zebrań był wysoki. Sekcja została włączona do międzynarodowego stowarzyszenia. W ostatnim sympozjum uczestniczyło około 600 osób. Likwidacja sekcji, która ma charakter naukowo-szkoleniowy, byłaby dużą stratą.
Prof. Kęcik wyraził opinię, że jeśli jakaś sekcja powstała, to jest na nią społeczne zapotrzebowanie. Rocznie w Europie odbywa się około 300 zjazdów, zaś w Polsce około 10-15. W Akademii Medycznej rozliczają nas z publikacji. Powinniśmy zjazdy poszczególnych sekcji łączyć i robić je rzadziej. Przejawem tej tendencji jest aktualne połączenie zjazdu ogólnopolskiego z konferencją polsko-ukraińską. Musimy zwrócić większą uwagę na poziom wygłaszanych referatów, a nie likwidować sekcje.
Prof. Zagórski postawił wniosek o konieczności usamodzielnienia się sekcji. Wszędzie na świecie funkcję sekcji pełnią odpowiednie towarzystwa, które mają osobowość prawną, w ten sposób łatwiej jest załatwiać wszelkie formalności.
Prof. Niżankowska poparła wniosek prof. Zagórskiego. Profesor stwierdziła, że do Sekcji Jaskry należy obecnie około 1000 osób, brak osobowości prawnej w znacznym stopniu ogranicza możliwości działania. Sekcja nie może występować na forum międzynarodowym. Pojęcie sekcji na świecie nie jest znane, tam odpowiednikiem są towarzystwa. Według profesor duże sekcje powinny być przemianowane na towarzystwa, przy PTO mogłyby pozostać tylko małe sekcje.
Prof. Kałużny podsumował, że nie wiadomo, jak losy sekcji się potoczą, nie ma przeszkód prawnych, aby powoływać towarzystwa naukowe. Należy wystąpić o rozwiązanie sekcji i w to miejsce powołać towarzystwo. Profesor wyraził obawę, że taka sytuacja może doprowadzić do rozwiązania PTO.
Zdanie prof. Zagórskiego, prof. Niżankowskiej poparła również prof. Pecold. Sekcja Retinologiczna, a właściwie Towarzystwo Retinologiczne zostało zaproszone do przystąpienia do organizacji europejskiej EURETINY. Przynależność jest bezpłatna, a członkowie sekcji stają się członkami EURETINY. Miałoby to takie znaczenie, że wszyscy otrzymywaliby zawiadomienia o zjazdach, sympozjach. Profesor uważa, że jest to jeden z argumentów, dla których powinniśmy dążyć do szybkiego przekształcenia sekcji w towarzystwo.
Doc. Iwaszkiewicz stwierdziła, że wiele lat pracowała z prof. Trzcińską-Dąbrowską i uważa, że profesor chodziło o przerost formy nad treścią, który istnieje w niektórych sekcjach. Organizowanie co roku zjazdu sekcji jest przesadą, prezentowane prace nie mają żadnej wartości.
Prof. Szaflik sprostował, że sekcje robią zjazdy raz na dwa lata. Podziękował prof. Trzcińskiej-Dąbrowskiej za poruszenie tego ważnego tematu. Rozstrzygnięcie ww. problemu jest zadaniem dla nowego Zarządu Głównego. Nie musimy jednak wszystkich zwyczajów innych krajów przenosić do Polski.
Prof. Pojda przypomniał, że PTO jest organizacją szkoleniową. Poziom organizowanych sympozjów i zjazdów zależy od nas, musimy więc dążyć do tego, aby po każdej wygłoszonej pracy prowadzić dyskusję, która uczyni tę pracę bardziej wartościową. Niestety po 10 referatach zwykle nie ma czasu na dyskusję, bo trzeba zaczynać następną sesję.
20. Ogłoszenie wyników wyborów tajnych na przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
    Głosowało 76 uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 76. W głosowaniu prof. Kałużny otrzymał 58 głosów za, przeciw było 15 delegatów, wstrzymało się 3. Zgodnie z wynikiem głosowania przewodniczącym Zarządu Głównego PTO został prof. Józef Kałużny - wynikiem ponad 50% plus 1 ważnych głosów.
21. Wystąpienie przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
    Prof. Kałużny krótko podziękował osobom głosującym na jego kandydaturę. Powiedział, że będzie realizował program, który wcześniej przedstawił, liczy na pomoc Prezydium i Zarządu Głównego. Podziękował za pomoc dotychczasowym władzom.
22. Zgłoszenie kandydatów do władz PTO.
    Prezydium Zarządu Głównego (9 osób).
    Prezydium ustępującego Zarządu Głównego nie zgłosiło kandydatów do nowych władz.
    Prof. Kałużny zgłosił kandydatury:
1. Starzycka Maria
2. Sędrowicz Elżbieta
3. Malukiewicz Grażyna

Kandydaci z sali:
1. Goś Roman
2. Karczewicz Danuta
3. Kęcik Tadeusz
4. Koraszewska-Matuszewska Bronisława
5. Niżankowska Hanna
6. Pecold Krystyna
7. Pojda Stefan
8. Prost Marek
9. Raczyńska Krystyna
10. Romaniuk Wanda
11. Stankiewicz Andrzej
12. Szaflik Jerzy
13. Zagórski Zbigniew
    Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
    Kandydaci do Komisji Rewizyjnej ZG PTO (5 osób) - zgłoszenia z sali:
1. Bakunowicz-Łazarczyk Alina
2. Januchta Maciej
3. Kocięcki Jarosław
4. Mierzejewski Andrzej
5. Miniewicz Włodzimierz
6. Miśkiewicz Jarosław
7. Oficjalska Jolanta
8. Omulecki Wojciech
9. Toczołowski Jerzy
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego PTO (5 osób) - zgłoszenia z sali:
1. Czepita Damian
2. Fronczek Mariusz
3. Herwich Mariusz
4. Klepacki Andrzej
5. Okoń Andrzej
6. Rakowska Ewa
7. Romanowska-Dixon Bożena
8. Sildatke Anna
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
23. Przeprowadzenie wyborów do Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
    Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego do władz PTO.
24. Rozpatrzenie wniosków wniesionych na piśmie przez członków Towarzystwa.
    Oddział lubelski zgłosił na piśmie dwa wnioski.
    Wniosek I.
    Dotyczył umożliwienia przyjmowania w poczet członków Polskiego Towarzystwa Okulistycznego lekarzy w trakcie specjalizacji.
    Wniosek II.
    Mówił o stworzeniu możliwości oddawania głosów przez delegatów w sprawach ważnych droga pocztową w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
Prof. Zagórski uzasadnił, że obecnie specjalizacja trwa 5 lat i w tym okresie lekarze specjalizujący się nie mogą korzystać z praw członka PTO. Celem PTO jest również szkolenie i na takich członkach powinno nam najbardziej zależeć. Drugi wniosek ma na celu usprawnienie wprowadzania pewnych zmian i podejmowania niektórych decyzji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
Prof. Stankiewicz wyjaśnił, że statut mówi o członkach rzeczywistych, którzy mają pełne prawa, łącznie z prawem wyborczym, oraz o członkach nadzwyczajnych, którzy nie mają tego przywileju. Lekarze w trakcie specjalizacji mogą być członkami nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Prof. Zagórski zapytał, ile osób z tego do tej pory skorzystało.
Prof. Stankiewicz odpowiedział, że nie zna dokładnej liczby, ale składki od tych osób napływają.
Prof. Zagórski stwierdził, że jeśli jest taka możliwość, że osoba w trakcie specjalizacji może być członkiem PTO, to wniosek jest bezzasadny.
Dr Klepacki powiedział, że do tej pory każdy, kto zdawał egzamin specjalizacyjny, musiał być członkiem PTO i opłacał składki.
Prof. Pojda uważa, że osoby w trakcie specjalizacji muszą płacić składki i być członkami PTO.
Prof. Szaflik zapytał prof. Zagórskiego, czy wycofuje wniosek?
Prof. Zagórski odpowiedział, że jest to wniosek oddziału i nie wie, czy ma do tego uprawnienia.
Prof. Niżankowska przypomniała, że wniosek musi być sformułowany.
Prof. Stankiewicz zwrócił uwagę, że wniosek jest zły, ponieważ nie mówi, o jakiego członka PTO chodzi.
Prof. Zagórski powiedział, że wniosek jako bezzasadny powinien być odrzucony.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad drugim wnioskiem, mówiącym o możliwości korespondencyjnego głosowania delegatów w ważnych sprawach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Pozytywne rozpatrzenie wniosku wymagałoby wprowadzenia w § 11. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego punktu 3 w brzmieniu: "Delegaci w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami mogą podejmować uchwały poprzez głosowanie drogą korespondencyjną".
W głosowaniu jawnym wzięło udział 70 członków. 62 głosowało za, 1 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.
Prof. Niżankowska wnioskowała, aby wyłoniły się niezależne towarzystwa z dużych sekcji PTO, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Zgłosiła wniosek o utworzenie Polskiego Towarzystwa Jaskry.
Dr Herwich z Oddziału Wielkopolskiego PTO zgłosił dwa wnioski.
Wniosek I.
Dotyczył zmiany w statucie zapisu o obowiązku zgłaszania przez członków PTO wniosków na piśmie dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.
Prof. Szaflik powiedział, że ten punkt w statucie dotyczy członków PTO, delegaci w każdej chwili mogą formułować wnioski. Jeżeli zgłasza się taki wniosek, to należy go przekazać do Komisji Wniosków.
Prof. Stankiewicz zapytał, czy intencją wnioskodawców jest pozbawienie możliwości zgłaszania wniosków przez pozostałych członków PTO.
Wniosek wycofano.
Wniosek II.
Dotyczył nieodpłatnego przekazywania członkom rzeczywistym PTO "Kliniki Ocznej". Według wnioskodawców obniży to koszty dystrybucji.
Przypomniano, że pomysł ten był już wielokrotnie dyskutowany, ale pociąga to za sobą podniesienie składki członkowskiej o cenę prenumeraty "Kliniki Ocznej".
Prof. Zagórski uważa, że Towarzystwo powinno dbać o rangę swojego czasopisma, tymczasem jest ono zaniedbane. Jeżeli wzrośnie nakład, to obniżymy koszty wydawnicze. Popiera wniosek, ale składka nie może wzrosnąć zbyt dużo.
Wprowadzono dodatkowy punkt do programu, tj. głosowanie nad wysokością składki członkowskiej.
Prof. Kałużny przypomniał, że 6 lat temu na Walnym Zgromadzeniu zaproponował, aby połączyć składkę członkowską z prenumeratą "Kliniki Ocznej". Stawia wniosek, aby Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Główny do ustalenia wysokości składki członkowskiej, gdy będą znane koszty wydawnictwa.
Prof. Szaflik powiedział, że nie można zgłosić takiego wniosku, ale możemy to przegłosować jako punkt w programie Walnego Zgromadzenia. Musimy określić wysokość składki i ustalić, czy łączymy ją z prenumeratą "Kliniki Ocznej".
Dr Sędrowicz powiedziała, że aktualnie składka wynosi 50 zł, jeśli podzielimy to na 12 miesięcy, to suma jest niewielka.
Prof. Kałużny uważa, że ta wysokość składki wystarcza na działalność Zarządu Głównego, natomiast oddziały skarżą się, że pieniędzy jest za mało. Do tej pory nie ponosiliśmy kosztów związanych z opłacaniem składki Międzynarodowej Federacji Towarzystw Okulistycznych. Profesor uważa, że składka może pozostać na dotychczasowym poziomie.
Prof. Stankiewicz miał zastrzeżenia, mianowicie uważa, że koszty działalności Towarzystwa wzrosną, jeśli będziemy chcieli spełnić postulaty Komisji Rewizyjnej, aby działalność sekretarza i skarbnika wesprzeć osobami profesjonalnymi, którym trzeba zapłacić.
Prof. Zagórski i dr Klepacki powiedzieli, że pieniądze na kontach oddziałów zostają i nie ma potrzeby podnoszenia składki.
Dr Klepacki zwrócił uwagę, że mogą być kłopoty - jak dotychczas - z terminową ściągalnością składek, a tym samym opłatą za prenumeratę.
Prof. Zagórski zauważył, że inne Towarzystwa jakoś sobie jednak radzą.
Następnie odbyło się głosowanie nad połączeniem składki członkowskiej z obowiązkową opłatą za prenumeratę "Kliniki Ocznej". Przeprowadzono jawne głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 70 osób, za było 50, przeciw 4, wstrzymało się od głosu 16 delegatów.
W wyniku tego głosowania każdy członek PTO jest zobowiązany do prenumeraty "Kliniki Ocznej" wg stawki ustalanej corocznie przez ZG PTO. W 2002 r. opłata członkowska wynosi 50 zł plus 50 zł - prenumerata "Kliniki Ocznej".
Dr Klepacki uważał, że oddziały powinny zobowiązać się do rozprowadzenia pewnej liczby "Klinik Ocznych", np. na 400 członków 200 numerów pisma.
Prof. Kałużny przypomniał, że przegłosowaliśmy wniosek o połączeniu opłat i dla każdego członka PTO musi być przeznaczona "Klinika Oczna", natomiast emeryci, których jest bardzo dużo, są zwolnieni ze opłaty członkowskiej, ale opłacają prenumeratę "Kliniki Ocznej", co jest warunkiem członkostwa PTO.
Doc. Iwaszkiewicz przypomniała, że przegłosowaliśmy wniosek o wysokości składki, a zapomnieliśmy o wniosku o jawności recenzentów.
25. Dyskusja nad głównymi kierunkami działań merytorycznych i finansowych PTO - cd.
Doc. Iwaszkiewicz stwierdziła, że nie lubi, kiedy mówi się, że idziemy do Europy, bo w Europie jesteśmy. Wysyłając artykuł do czasopisma zagranicznego po miesiącu otrzymujemy odpowiedź. Docent czuje się bojkotowana przez "Klinikę Oczną", ponieważ jej artykuły były odsyłane jako odrzucane przez recenzentów. Uważa, że nazwiska recenzentów powinny być jawne.
Prof. Starzycka odpowiedziała, że zawiadomienia o tym, że wpłynęła praca, są wysyłane. Natomiast utajnienie nazwisk recenzentów jest decyzją Zarządu Głównego i komitetu redakcyjnego.
Prof. Pojda na zarządzie był za tym, aby recenzenci byli jawni, wówczas recenzja miałaby większą wartość. Zła recenzja może zniechęcić do dalszej pracy naukowej. Profesor poparł wniosek doc. Iwaszkiewicz.
Prof. Pecold również poparła stanowisko pani docent, z tego powodu, że jawność recenzji stworzyłaby możliwość podjęcia dyskusji nad zarzutami i uwagami. Profesor poprosiła, aby prace odrzucane wracały do autorów, bo mają wtedy możliwość opublikować je gdzie indziej.
Prof. Toczołowski zwrócił uwagę, że recenzenci prac naukowych są na całym świecie anonimowi. Dyskutować zaś, można zawsze.
Prof. Zagórski powiedział, że u nas nie tylko recenzenci są anonimowi, ale i prace. W Polsce zarówno liczba recenzentów, jak i piszących jest mała. Recenzując prace nie wie, kto jest autorem.
Prof. Romaniuk powiedziała, że praca odesłana przez redakcję "Kliniki Ocznej" w tytule miała słowo "fakotrabekulektomia", które recenzent poprawił na " fototrabekulectomia". Praca zaś wysłana do pisma japońskiego, podpisana przez 3 recenzentów, wróciła do poprawki i po uzupełnieniu została przyjęta.
Prof. Kałużny uważa, że gdybyśmy pisali dobre prace, to ta dyskusja nie byłaby potrzebna.
Prof. Toczołowski uważał, że prace w "Klinice Ocznej" powinny mieć dwie recenzje.
Dr Januchta wnioskował, aby przegłosować, czy recenzje artykułów w "Klinice Ocznej" mają być jawne czy utajnione.
Prof. Starzycka powiedział, że każda praca odrzucona w "Klinice Ocznej" miała dwie recenzje, większość prac nadesłanych idzie do druku. Część prac recenzowała sama, bo została do tego upoważniona przez Zarząd Główny. Grono recenzentów jest małe. Prace z pogranicza okulistyki odsyłała do recenzentów z innych dziedzin, a recenzje były miażdżące. Obawiając się reakcji na takie opinie, profesor czasami łagodziła wypowiedzi, aby nie zrażać autorów.
Doc. Omulecki stwierdził, że na świecie recenzje są tajne, natomiast powinniśmy się zastanowić, jak taka recenzja powinna wyglądać; kiedyś otrzymał recenzję zawartą w jednym zdaniu.
Prof. Pecold domagała się recenzji jawnych, bo w przypadku odesłania pracy można przedyskutować zarzuty.
26. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wniosków.
Doc. Dróbecka-Brydak wystąpiła jako przewodnicząca komisji. Zgłoszono 2 wnioski na piśmie.
Pierwszy wniosek dotyczył przyjęcia w poczet członków PTO lekarzy w trakcie specjalizacji. Drugi mówił o możliwości głosowania delegatów drogą korespondencyjną.
Z sali zgłoszono 2 wnioski ustne.
I wniosek mówił o przekształceniu dużych sekcji w towarzystwa.
II wniosek dotyczył jawności nazwisk recenzentów prac zgłaszanych do publikacji w "Klinice Ocznej".
Komisja Wniosków zdecydowała, aby dwoma ostatnimi zajął się Zarząd Główny, ponieważ nie zakończono dyskusji.
Prof. Szaflik przypomniał, że przegłosowaliśmy wniosek o możliwości głosowania korespondencyjnego, dlatego możemy to zrobić w późniejszym terminie.
Prof. Stankiewicz powiedział, że sprawa przekształcenia sekcji w towarzystwa nie wymaga głosowania przez Walne Zgromadzenie. Wniosek o rozwiązanie sekcji i powołanie towarzystwa należy zgłosić na zarządzie.
Prof. Niżankowska stwierdziła, że skoro sprawę tę może rozwiązać Zarząd Główny, to wycofuje wniosek.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem postulatów Komisji Wniosków. Głosowało 57 osób, za było 56, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
27. Ogłoszenie wyników wyborów do władz PTO.
W głosowaniu tajnym do prezydium poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Goś Roman    41
2. Karczewicz Danuta    22
3. Kęcik Tadeusz    35
4. Koraszewska-Matuszewska Bronisława 26
5. Malukiewicz Grażyna    52
6. Niżankowska Hanna    33
7. Pecold Krystyna 46
8. Pojda Stefan    35
9. Prost Marek 39
10. Raczyńska Krystyna    41
11. Romaniuk Wanda    45   
12. Sędrowicz Elzbieta 42
13. Stankiewicz Andrzej    28
14. Starzycka Maria    30
15. Szaflik Jerzy    43
16. Zagórski Zbigniew 41
    Oddano 75 głosów ważnych i 4 głosy nieważne. Do Prezydium ZG PTO weszły następujące osoby:
1.    Malukiewicz Grażyna
2.    Pecold Krystyna
3.    Romaniuk Wanda
4.    Szaflik Jerzy
5.    Sędrowicz Elzbieta
6.    Goś Roman
7.    Raczyńska Krystyna
8.    Zagórski Zbigniew
9.    Prost Marek
Zgłoszeni kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następująca liczbę głosów:
1. Bakunowicz-Łazarczyk Alina 53
2. Januchta Maciej 32
3. Kocięcki Jarosław    22
4. Mierzejewski Andrzej    34
5. Miniewicz Włodzimierz    25
6. Miśkiewicz Jarosław    45
7. Oficjalska Jolanta    29
8. Omulecki Wojciech    47
9. Toczołowski Jerzy    45
Oddano 72 głosy ważne i 7 głosów nieważnych. Do Komisji Rewizyjnej PTO weszły następujące osoby wg liczby uzyskanych głosów:
1.    Bakunowicz-Łazarczyk Alina
2.    Omulecki Wojciech
3.    Toczołowski Jerzy
4.    Miśkiewicz Jarosław
Z powodu zbyt małej liczby uzyskanych głosów przez piątego kandydata zarządzono głosowanie uzupełniające. Koledzy Maciej Januchta i Jarosław Kocięcki wycofali swe kandydatury. Ponownie zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Mierzejewski Andrzej    42
2. Miniewicz Włodzimierz    13
3. Oficjalska Jolanta    16
W głosowaniu uzupełniającym do Komisji Rewizyjnej oddano 71 głosów ważnych i jeden nieważny. Do Komisji Rewizyjnej wszedł Mierzejewski Andrzej.
W wyborach do Sądu Koleżeńskiego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Czepita Damian    59
2. Fronczek Marius    43
3. Herwich Mariusz    34
4. Klepacki Andrzej    49
5. Okoń Andrzej    46
6. Rakowska Ewa 47
7. Romanowska - Dixon Bożena 30
8. Sildatke Anna 26
Oddano 76 głosów ważnych i 3 głosy nieważne. Do Sądu Koleżeńskiego PTO weszły następujące osoby wg liczby uzyskanych punktów:
1. Czepita Damian
2. Klepacki Andrzej
3. Rakowska Ewa
4. Okoń Andrzej
5.    Fronczek Mariusz
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zebranie zakończył prof. Szaflik, dziękując wszystkim, którzy bra li udział w przygotowaniu zebrania. Przypomniał, że kadencja delegatów Walnego Zgromadzenia trwa 3 lata, aktualnie możemy dalej podejmować decyzje, głosując korespondencyjnie.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI