Sprawozdanie z działalności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w roku 2004

Krzysztof Załęcki


Skład Zarządu:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Krystyna Pecold
Sekretarz: dr med. Krzysztof Załęcki
Skarbnik: lek. med. Mariusz Herwich

Członkowie Zarządu:
dr med. Anna Dałkowska
dr med. Andrzej Mierzejewski
dr med. Ryszard Philips
dr hab. Maciej Krawczyński

Skład Komisji Rewizyjnej:
dr med. Jadwiga Bernardczyk-Meller
dr med. Dariusz Ważyński
dr med. Małgorzata Karolczak-Kulesza

Działalność OW PTO w roku 2004 przedstawiała się następująco:
W roku 2004 odbyły się 4 zebrania Zarządu OW PTO i 4 zebrania naukowo – szkoleniowe.
Na zebraniach Zarządu omawiano bieżące sprawy Towarzystwa, jak stan konta Towarzystwa, zaległości składek, zwolnienia z opłat członkowskich dla emerytów i rencistów. Omawiano również aktualne problemy z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu rynku usług medycznych i okulistycznych.

Program zebrania naukowo–szkoleniowego i sprawozdawczo–wyborczego 10.01.2004
Zebranie sprawozdawczo–wyborcze:
1. Otwarcie walnego zebrania oraz wybór przewodniczącego zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.
4. Sprawozdania Zarządu Oddziału
a) sekretarza,
b) skarbnika,
c) komisji rewizyjnej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Wybory Przewodniczącego OW PTO.
7. Wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
8. Wybory Delegatów na walne Zgromadzenie delegatów w Gdańsku w czerwcu 2004 r.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.
10. Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków OW PTO.
Referaty:
B. Czarnota, J. Grzeszkowiak: Laserowa korekcja wad wzroku.
M. Stopa: Sprawozdanie z rocznego pobytu w USA.
Santen: „Oftagel” – podstawowe informacje o leku, możliwości zastosowania w praktyce.
Program zebrania naukowo–szkoleniowego 13.03.2004
Referaty:
H. Pecold-Stępniewska: Znaczenie gonioskopii w wyborze metody leczenia jaskry.
A. Kłosowska-Zawadka, K. Pecold: Zastosowanie steroidów w leczeniu obrzęku plamki.
M. Ginter: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Jaskrowego w Philadelphii (XI 2003).
K. Pecold: Sprawozdanie z Sesji naukowej w Moguncji (14 II 2004).
Przypadki:
A. Kłosowska-Zawadka, M. Karolczak-Kulesza: Jaskra w Zespole Sturgea–Webera.
H. Twardosz-Pawlik, I. Mazur-Michałek: Toxocaroza oczna.
R. Wasilewicz, H. Pecold-Stępniewska, J. Kocięcki: Miejsowa terapia nowotworowej dysplazji spojówki mitomycyną.
Wystąpienie firm:
Novartis: Zaditen – I rzut w terapii w alergii oka.
Pfizer: Nowe rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego a Xalatan. 
Program zebrania naukowo–szkoleniowego 02.10.2004
Referaty:
K. Załęcki, H. Pecold-Stępniewska, A. Baran, K. Pecold: Operacja zaćmy w oczach z wąską źrenicą lub zrostami tylnymi. Czy jest konieczne użycie rozwórek tęczówkowych?
M. Rydlewska-Fojut, K. Załęcki, A. Więckowska: Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki u dzieci i młodzieży.
H. Pecold-Stępniewska, A. Kłosowska-Zawadka, K. Załęcki, P. Rakowicz, J. Wąsiewicz-Rager: Zastosowanie soczewki AcrySof Naturale w oczach ze zmianami w plamce – doniesienie wstępne.
J. Kałużny: Porównanie skuteczności terapii skojarzonej 0,5% Timololem i 2% Dorzolamidem oraz 0,5% Timololem i 2% Pilocarpiną w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta i nadciśnienia ocznego.
B. Polaczek-Krupa: Rola antyoksydantów w profilaktyce leczenia chorób oczu.
M. Czajka, M. Stopa: Nowe możliwości w chirurgii witreoretinalnej na terenie Wielkopolski.
Przypadki:
A. Rafalski: Ciało obce oczodołu.
M. Zgorzelewicz, I. Kulińska-Niedziela: Zespół Kearns–Sayre’a.
A. Roszyk: Samoistne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe – guz rzekomy mózgu.
K. Pecold, I. Mazur-Michałek: Obustronne podwichnięcie zmętniałej soczewki – metoda i wyniki leczenia operacyjnego.
Wystąpienia firm:
Stefan Jaworski: Pharm Supply: Nutrof – wszystko, czego oczy potrzebują.

Program zebrania naukowo–szkoleniowego 04.12.2004
Referaty:
I. Zbierska-Żółtkowska, M. Furmaniuk: Badanie okulistyczne w aspekcie przydatności do zawodu.
D. Pankowska-Gorlas: Badanie wstępne i okresowe kierowców.
I. Szczypiński: Oko i widzenie w Biblii.
J. Załęcki, H. Stępniewska-Pecold: Nowe technologie w chirurgii zaćmy – obserwacje wstępne.
I. Przybylska-Rybczyńska: Kliniczne aspekty leczenia jaskry zgodnie z nowymi zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego.
R. Wasilewicz: Oftaquix – nowy – fluorochinolon – profil tolerancji miejscowej w grupie pacjentów po zabiegach chirurgii wewnątrzgałkowej.
Przypadki:
M. Stopa: Nowe możliwości badania siatkówki – prezentacja przypadków.
J. Bernardczyk-Meller: Niespecyficzne zmiany w narządzie wzroku u 50 letniej kobiety.
R. Wasilewicz: Postępujaca neuropatia nerwu wzrokowego.
Wystąpienia firm:
E. Jadowska (Alcon): Systane – rewolucja w leczeniu suchego oka.
J. Kuciński (Medical Partner): Nowa jakość w zakresie dystrybucji wyposażenia gabinetów lekarskich.

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI