Kronika nr. 62


Dnia 20 września 2002 r. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku, otrzymała nominację profesorską z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Gorące, gorące gratulacje, Pani Profesor. Tym gorętsze i serdeczniejsze, że jestem pełen dumy i radości, że moja pierwsza „córa” okulistyczna otrzymała tytuł profesora. Życzę dalszych sukcesów, w co – znając Pani dynamizm i pracowitość – nie wątpię. W dniu 1 października 2002 r. dr hab. n. med. Andrzej Fryczkowski uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Został również zatwierdzony na stanowisko kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej, Funkcjonalnej i Rentgenowskiej w tejże Akademii. 
Serdeczne gratulacje, Andrzeju, i życzenia owocnej pracy na tym samodzielnym stanowisku. 
W czasie Jubileuszowego 100. Zjazdu Niemieckich Okulistów, który odbył się w dniach 26-29.09. 2002 r., prof. dr hab. Krystyna Pecold otrzymała członkostwo honorowe w tym gremium jako pierwszy polski okulista. 
Droga Krysiu – najserdeczniejsze gratulacje i oby Twoja zaszczytna nominacja zapoczątkowała następne. 
Garść informacji o wydarzeniach na naszym podwórku przesłali mi pamiętający, wierni Respondenci. Pani Profesor Wanda Andrzejewska donosi ze Szczecina. 
I znów kolejny rok przesunął się z teraźniejszości do przeszłości. Ponieważ ostatnio coraz częściej odwołujemy się do historii, szumnie mówiąc o sięganiu do źródeł lub do przysłowiowych korzeni, musimy dbać o to, by było gdzie sięgać, a znaczy to jedno: kronika „Kliniki Ocznej” winna być aktualizowana na bieżąco. Hołdując więc tej dewizie, donoszę, że w ubiegłym roku na terenie naszego Zachodniopomorskiego Oddziału PTO miały miejsca następujące zdarzenia. 
Egzamin specjalizacyjny na II stopień w sesji wiosennej i jesiennej zdały 2 osoby. Są to: 
- lek. Joanna Gelert z ZOZ-u w Skwierzynie, 
- lek. Izabela Raginia z Niepublicznego ZOZ-u w Gorzowie Wielkopolskim. 
Stopień doktora medycyny uzyskał lek. Karol Krzystolik na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie kliniczne powstania polskiego rejestru choroby von Hippel-Lindau”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PAN. 
Mieliśmy również smutne przeżycia. Do takich należy niewątpliwie śmierć w dniu 5.10.2001 r. prof. dr hab. Zofii Krzystolik. Odchodząc w pełni swych twórczych możliwości, pozostawiła po sobie pustkę, która będzie nam zawsze o Niej przypominać. 
Ponadto wspomnę jedynie, że pracownicy naszego ośrodka uczestniczyli czynnie we wszystkich krajowych zjazdach i w XIII Kongresie Europejskim, przedstawiając łącznie 26 prac naukowych. 
Na tym kończę i wraz z życzeniami samych sukcesów na nowym stanowisku łączę pozdrowienia. Tak dla sprawdzenia – kto z Szanownych Czytelników „Kroniki” wie o niezwykłym hobby Pani Profesor Wandy Andrzejewskiej? Oczywiście, szczecinianie wiedzą, ale reszta nie – a jest nim największa w Polsce kolekcja sów! Tak – sów, oczywiście nie żywych, tylko w postaci rysunków, wazonów, makatek, rzeźb itp. Jej początek przypada na rok 1977, kiedy po nadaniu przez Radę Wydziału PAN stopnia doktora habilitowanego Pani Profesor otrzymała od przyjaciół w prezencie dyplom zatytułowany „Mądra Sowa” wraz z wazonem w kształcie sowy. Dalej już poszło i obecnie kolekcja liczy 500 sztuk, co mogłem osobiście sprawdzić w listopadzie br., będąc w Szczecinie jako recenzent dwóch przewodów habilitacyjnych. Kolekcja doczekała się w 2000 roku specjalnej wystawy w klubie Remedium. Droga Wandziu – tak miło było spotkać się z Tobą i zachwycić wspaniałym zbiorem. Pani Profesor Krystyna Czechowicz-Janicka również dzieli się dobrymi wieściami ze swojego podwórka. 
Szanowny Panie Profesorze, nie wiem, czy w „Klinice Ocznej” wydawanej w obecnej formule znajdzie się miejsce na „Kronikę” – a co najważniejsze, czy znajdzie się następca wspaniałego kronikarza z lat poprzednich, ale może tak?! Na razie przesyłam wiadomość, która powinna była ukazać się jeszcze w roku 2001. Otóż Firma MSD pod patronatem Sekcji Jaskry PTO zorganizowała w roku 2001 konkurs „Koregulacja 2001” dla młodych okulistów zajmujących się zagadnieniem roli przepływu krwi w gałce ocznej w neuropatii jaskrowej. Nadesłane prace, oznaczone jedynie godłem, były oceniane przez jury, składające się z członków Zarządu Sekcji Jaskry oraz Członków Honorowych Sekcji Jaskry. 
W głosowaniu tajnym wygrała praca oznaczona godłem „Rogaliki dwa”, zatytułowana „Próba oceny zależności pomiędzy zmianami w polu widzenia a zaburzeniami siatkówkowego i naczyniówkowego krążenia krwi u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta i jaskrą normalnego ciśnienia”. Ocena końcowa jury brzmiała: „Projekt bardzo dobry. Widoczne dobre przygotowanie Autora. Godne podkreślenia jest także podjęcie zagadnienia u podłoża, bez nastawienia się z góry na badanie leku. W ocenie porównawczej projekt wyraźnie wyróżniający się dojrzałością, wnikliwością i uczciwością badawczą. Wyróżnić!!! “
Nagrodą był kilkudniowy pobyt w klinice prof. Harrisa w Indianapolis oraz grant ułatwiający rozpoczęcie pracy. Wyniki konkursu ogłoszono w czasie Łódzkich Spotkań Jaskrowych w czerwcu 2001 r. Autorka projektu pracy, lek. Barbara Terelak-Borys, pracująca w Klinice Okulistycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, dyplomu nie odebrała osobiście, bo w tym dniu pełniła ostry dyżur. Nie pojechała na razie do prof. Harrisa, bo termin wyjazdu wypadł zaraz po 11 września 2001 r., grantu jak na razie także nie otrzymała. Chciałabym, ażeby tak ważne dla młodego naukowca wyróżnienie zostało utrwalone przynajmniej w „Klinice Ocznej”, czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jak zwykle nie zawodzi Pani Profesor Ariadna Gierek-Łapińska. Oto jej relacje z dokonań Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. 
W dniach 25-27.01. 2002 r. w Barcelonie (Hiszpania) odbyło się sympozjum 6th Winter Refractive Surgery Meeting of ESCRS. Pracownicy naszego ośrodka przedstawili 4 referaty poświęcone zagadnieniom chirurgii refrakcyjnej oraz mikroskopii konfokalnej rogówki. W kongresie uczestniczyli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr S. Gierek-Ciaciura, dr E. Mrukwa-Kominek. 
W dniach 22-23.02.2002 r. w Heidelbergu (Niemcy) odbył się 16 Kongress der Deutschsprachigen Gesellschaft für Intraokularlinsen – Implantation und refraktive Chirurgie, podczas którego pracownicy naszego ośrodka przedstawili 6 prac. Referaty poświęcone były ocenie efektywności metody chirurgii refrakcyjnej LASEK, podsumowaniu rocznych obserwacji po korekcji, zmian topografii oraz procesu gojenia rogówki. Ponadto przedstawiono prace na temat przeszczepów błony owodniowej, a także mikroskopii konfokalnej. W kongresie udział wzięli: dr S. Gierek-Ciaciura, dr E. Mrukwa-Kominek, lek. R. Majlinger, lek. M. Obidziński. 
W dniach 25-27.02.2002 r. w Paryżu (Francja) odbyła się konferencja „Comprehensive Glaucoma Management: Evidence-Based Treatment Options”, poświęcona nowym trendom w leczeniu jaskry. W konferencji uczestniczyli: dr P. Rusek, dr R. Leszczyński. 
W dniach 21-25.04.2002 r. w Sydney (Australia) odbył się XXIXth International Congress of Ophthalmology. Pracownicy naszego ośrodka przedstawili 14 prac o różnorodnej tematyce. Były one poświęcone następującym zagadnieniom: chirurgii refrakcyjnej, mikroskopii konfokalnej rogówki, przeszczepom błony owodniowej, a także jednoczasowym operacjom zaćmy i witrektomii tylnej z zastosowaniem Er: YAG lasera u pacjentów z cukrzycą, obwodowej retinotomii z użyciem Er: YAG lasera w przypadkach odwarstwienia siatkówki, terapii fotodynamicznej neowaskularyzacji siatkówki w zwyrodnieniu starczym siatkówki oraz krótkowzroczności, a także ocenie efektywności zabiegów przeciwjaskrowych (cyklofotokoagulacji przeztwardówkowej) w badaniach biomikroskopii ultradźwiękowej. W kongresie uczestniczyli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr S. Gierek-Ciaciura, dr E. Mrukwa-Kominek, dr R. Leszczyński, lek. M. Szymkowiak, lek. H. Wykrota, lek. R. Majlinger, lek. A. Cywińska. 
W dniu 26.04.2002 r. w Sydney odbyło się Sympozjum IOSS, podczas którego pracownicy naszego ośrodka przedstawili 3 referaty dotyczące przeszczepów błony owodniowej w schorzeniach rogówki. W Sympozjum uczestniczyli: dr S. Gierek-Ciaciura, dr E. Mrukwa-Kominek, lek. H. Wykrota, lek. M. Szymkowiak. 
W dniu 14.05.2002 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej lek. Iwony Filipeckiej pt. „Ocena korelacji pomiędzy parametrami ilościowymi i jakościowymi rogówki w krótkowzroczności a długością osi gałki ocznej”. Promotorem pracy była prof. A. Gierek-Łapińska, a recenzentami – prof. R. Goś i prof. J. Czajkowski. Praca została wyróżniona. 
W dniach 13-16.06.2002 r. odbył się 15th Annual Meeting of German Ophthalmic Surgeons w Norymberdze (Niemcy), podczas którego wygłoszono 8 prac z zakresu schorzeń rogówki i chirurgii refrakcyjnej oraz przedstawiono prace na temat terapii fotodynamicznej i chirurgii witeroretinalnej. W Sympozjum uczestniczyli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr S. Gierek-Ciaciura, dr E. Mrukwa-Kominek, lek. R. Majlinger, lek. M. Obidziński. 
W dniu 4.09.2002 r. w Pradze (Czechy) odbyła się kursokonferencja „Nowe możliwości w prostych i skomplikowanych operacjach zaćmy”, poświęcona problematyce chirurgii zaćmy, w której uczestniczyła lek. K. Jackiewicz. 
W dniach 11-12.07.2002 r. w Tampere (Finlandia) odbyło się 5th Vitroretinal Symposium, w którym uczestniczył dr P. Rusek. Pracownicy naszego ośrodka przedstawili 7 prac z zakresu chirurgii refrakcyjnej, mikroskopii konfokalnej, zastosowania przeszczepów błony owodniowej, terapii fotodynamicznej w starczym zwyrodnieniu plamki, zastosowania Erbium-YAG lasera do retinotomii obwodowej u pacjentów z całkowitym odwarstwieniem siatkówki, a także porównania metod operacyjnych głębokiej sklerektomii z implantem oraz wiskokanalestomii w operacyjnym leczeniu jaskry. 
W dniach 7-11.09.2002 r. w Nicei (Francja) odbył się XX Kongres ESCRS, podczas którego pracownicy naszej Kliniki przedstawili 9 referatów poświęconych tematyce zastosowania chirurgii refrakcyjnej u dzieci z jednostronną wadą – wysoką krótkowzrocznością – w leczeniu niedowidzenia, a także w przypadkach stożka rogówki. Ponadto referaty poświęcone były mikroskopii konfokalnej w monitorowaniu leczenia rogówki, ocenie akomodacji za pomocą aberrometru, a także porównaniu nowoczesnych metod operacji przeciwjaskrowych u pacjentów z jaskrą i pseudofakią. W kongresie udział wzięli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr S. Gierek-Ciaciura, dr D. Wyględowska-Promieńska, lek. M. Obidziński, lek. E. Magnucka, lek. W. Myga, lek. K. Ochalik. 
W dniach 7-8.09.2002 r. w Wiedniu (Austria) odbyła się kursokonferencja 2nd International Conference on Vitreoretinal Diseases poświęcona chirurgii siatkówki i terapii fotodynamicznej. Wzięli w niej udział: dr R. Leszczyński, lek. H. Wykrota, lek. M. Szymkowiak, lek. R. Kinasz, lek. K. Trzciąkowski, lek. A. Cywiński. 
W dniach 26-29.09.2002 r. w Berlinie (Niemcy) odbyło się 100. Tagung der DOG. Udział wzięli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr S. Gierek-Ciaciura, dr D. Wyględowska-Promieńska, lek. R. Majlinger, lek. M. Obidziński. Zaprezentowano 6 referatów poświęconych tematyce chirurgii refrakcyjnej u dzieci, zabiegom LASEK w przypadkach astygmatyzmu nadwzrocznego, korekcji metodami TOSCA, „Cross-cylinder”, a także zastosowaniu aberrometru – WASCA. 

Serdeczne dzięki wszystkim Paniom Profesor i gratulacji w związku z dokonaniami Ich zespołów. Oby tak dalej i więcej. 
Mając nadzieję, że i inni kierownicy klinik czy przewodniczący oddziałów PTO prześlą mi informacje z własnych regionów, podzielę się z Szanownymi Czytelnikami opisem dokonań swojego zespołu. 
Tak więc końcowym akcentem mojej ponad 20-letniej przygody białostockiej były dwa doktoraty obronione na tej uczelni przez moich wychowanków. 
Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskali w dniu 12.04.2002 r.: 
- lek. med. Danuta Sierocka na podstawie rozprawy „Ocena wybranych funkcji po przebytym zapaleniu nerwu wzrokowego”; promotor – prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz, recenzenci – prof. dr hab. Roman Goś i dr hab. Zofia Mariak, 
- lek. med. Andrzej Mikita na podstawie rozprawy „Ocena ultrasonograficzna mięśni zewnątrzgałkowych u chorych z oftalmopatią Gravesa”; promotor – prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz, recenzenci – prof. dr hab. Ida Kinalska i prof. dr hab. Roman Goś. 
Z kolei w nowym miejscu pracy – Klinice Okulistycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej – wypromowałem kolejnych trzech doktorów medycyny. W dniu 24.06.2002 r. stopień naukowy doktora medycyny otrzymali: 
- lek. med. Joanna Wierzbowska na podstawie rozprawy „Zastosowanie glikokortykosteroidów i teleradioterapii oczodołów u chorych z oftalmopatią Gravesa leczonych jodem promieniotwórczym”; promotor – prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz, recenzenci – prof. dr hab. Maksymilian Siekierzyński i dr hab. Ewa Dróbecka-Brydak; rozprawę wyróżniono nagrodą rektora WAM, 
- mjr lek. med. Tomasz Dominik na podstawie rozprawy „Stabilność korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego po fotokeratektomii refrakcyjnej”; promotor – prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz, recenzenci – prof. dr hab. Ariadna Gierek-Łapińska i prof. dr hab. Roman Goś; również i ta rozprawa została wyróżniona nagrodą rektora WAM, 
- ppłk lek. med. Lech Gawron na podstawie rozprawy „Wczesne wyniki operacji zaćmy metodą planowej zewnątrztorebkowej ekstrakcji i fakoemulsyfikacji”; promotor – prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz, recenzenci – prof. dr hab. Roman Goś i dr hab. med. Dariusz Kęcik. 
Swoim doktorantom serdecznie gratuluję pięknych obron, uzyskanych stopni naukowych i otrzymanych nagród. Jest mi przyjemnie, że wypromowałem już 30 doktorów medycyny. Co prawda, daleko mi do Pani Profesor Ariadny Gierek-Łapińskiej, która wypromowała niemal 50 doktorów, przewodząc wśród profesorów okulistyki, ale moja druga pozycja jest niezagrożona i obiecuję, że będzie się poprawiała. 
Specjalizację II stopnia z okulistyki w sesji jesiennej 2002 r. uzyskało z wyróżnieniem dwóch asystentów Kliniki CSK WAM: 
- lek. med. Jacek Robaszkiewicz, 
- lek. med. Radosław Różycki. 
Gratuluję i życzę szybkich doktoratów. Interesujące spotkania okulistyczne odbyły się w ostatnim czasie. Osobiście uczestniczyłem w kilku z nich, będąc również współautorem wygłaszanych referatów. Oto garść moich obserwacji i refleksji. 
VI Sympozjum Sekcji Ergooftalmologii i IX Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie sprawnie przeprowadził w Lublinie w dniach 26-28.09.2002 r. zespół Kliniki Okulistycznej pod kierunkiem doc. dr. hab. Marka Gerkowicza. Nowe Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej zapewniło pełny komfort obrad ponad 300 uczestnikom z całej Polski, w tym kilku kierownikom klinik. Duża liczba zgłoszonych prac spowodowała, że sesje naukowe nieco się przeciągały. Sądzę, że można by zaostrzyć w przyszłości selekcję referatów, ale to już zmartwienie nowych władz Sekcji Zapobiegania Ślepocie PTO. Nowym przewodniczącym Sekcji został dr hab. med. Dariusz Kęcik. Serdeczne gratulacje, Panie Docencie, ale przypominam – tradycję wspaniałej twórczej pracy Pańskiego Ojca na tym stanowisku trzeba co najmniej tak samo kontynuować. A to duże zobowiązanie. 
Zespół Pana Docenta Gerkowicza zadbał o dobrą część towarzyską spotkania. Wyśmienite, obfite jedzenie na przyjęciu powitalnym przypomniało o tradycji kuchni lubelskiej. Jednak dopiero kolacja koleżeńska w restauracji Hades była prawdziwą ucztą kulinarną. Wyroby wędliniarskie – paluszki lizać, dobra sala do tańca, zawsze pełna, pozwalała młodzieży okulistycznej na ostrą zabawę. A że mamy tę młodzież piękną i dorodną, to było na co popatrzeć, a i sam nieco się rozgrzałem. Ech, żeby tak mieć te 15-20 lat mniej, to nie opuszczałbym zabawy o 1 w nocy. Gratuluję, Panie Docencie, doskonałego zorganizowania spotkania i proszę o dalsze. Nieśmiało wspomnę, że jakaś wycieczka po Lublinie i okolicy dla części uczestników, nieznających tej urokliwej krainy, byłaby mile widziana. 
Piękny, nieco smutny w jesiennej, deszczowo-mglistej aurze Wrocław gościł glaucomatologów (jaskrowców?) na III Sympozjum Jaskry, zorganizowanym w dniach 10-12.10.2002 r. Jak to już jest w tradycji wrocławskich spotkań, organizowanych przez zespół Katedry i Kliniki Akademii Medycznej pod kierownictwem prof. Marii Hanny Niżankowskiej, ponad 900 gości, w tym około 70 z zagranicy, mogło w pełni poddać się magii jaskry. Ciekawy to fenomen – jaskra, znana od zarania okulistyki, przeżywa renesans zainteresowań klinicznych i naukowych. Wpłynął na to na pewno postęp technik diagnostycznych, farmakologicznych i operacyjnych – ale czy tylko? Coś mi się wydaje, że to nasi „dobrodzieje” – firmy farmaceutyczne i aparaturowe – przyłożyli się mocno do wypromowania mody na jaskrę. I dobrze, albowiem nieco na uboczu, w cieniu zaćmy i chorób siatkówki, jaskra od dawna zasługiwała na poważne badania. No i stało się, o czym przekonywały liczne, bardzo dobre referaty na wszystkich sesjach Sympozjum. Komitet Naukowy wykonał bardzo dobrą pracę selekcyjną. Szkoda, że przeoczono niezmiernie istotny fakt, iż po kontrowersyjnych, interesujących wystąpieniach potrzebny jest czas na dyskusję. Niestety, prowadzącym sesje przydzielono 10 min (!!!) na dyskusję i podsumowanie, co starczało na omówienie 1-2 referatów. Apeluję o zmianę w przyszłości – minimum 30 min na dyskusję po każdej sesji. Ponadto sesje cieszące się dużym zainteresowaniem (co można przewidzieć) powinno się organizować w dużych salach, tak aby wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział. Zawiodło to we Wrocławiu, co sami organizatorzy ze skruchą i żalem przyznali. Trochę tłumaczy ich nagły napływ chętnych – w ostatnim miesiącu zgłosiło się na Sympozjum 600 osób!!! Świetnym pomysłem była sesja historyczna poświęcona Katedrze i Klinice Okulistycznej we Wrocławiu, którą doskonale zorganizowano. Brawo! Duże brawa również za piękną uroczystość otwarcia z laudacją z okazji uhonorowania Pani Profesor Krystyny Czechowicz-Janickiej Medalem Sekcji Jaskry. To drugi Medal tej Sekcji i już przyznany Polakowi. Gorąco polecam to innym przyznającym medale. Doskonały pokaz Teatru Pantomimy, z akcentami okulistycznymi, zakończył tę udaną uroczystość. Organizacja również pozostałej części towarzyskiej Sympozjum nie zawiodła. Była wycieczka po Wrocławiu, szczególnie ważna dla osób towarzyszących, bardzo dobry bankiet w Piwnicy Świdnickiej, z tańcami do rana (pamiętają!) oraz dla zaproszonych gości, głównie z zagranicy, kolacja w przepięknym zamku Krasków. Wszystkie imprezy były doskonale zorganizowane – brawa dla Pani Profesor i całego zespołu Kliniki. Z premedytacją nic nie piszę o części naukowej. Ogrom ciekawego, kontrowersyjnego materiału (zażarte dyskusje, niestety – w kuluarach) wymaga specjalnego sprawozdania, które – mam nadzieję – zostanie przesłane do „Kliniki Ocznej”. 
Katowice zawsze słynęły z perfekcyjnej organizacji spotkań okulistycznych. Tak było i tym razem na VI Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO 14-16.11.2002 r. Pogoda tym razem dopisała: słoneczko, prawie +20oC, nie to co 4 lata temu: głęboka zima, temperatura -20oC. Interesujacy program naukowy w 1. dniu obrad poświęcony był omówieniu chirurgii zaćmy, w 2. dniu – chirurgii refrakcyjnej, zarówno laserowej, jak i wewnątrzgałkowej. Dopisali uczestnicy – ponad 400 osób mogło wysłuchać 73 referatów i zapoznać się z 26 plakatami. Nie zabrakło czasu na interesujące dyskusje, a organizacja Sympozjum tylko w jednej, doskonale wyposażonej audiowizualnie sali obrad zasługuje na same pochwały. Również ponad 20 wystawców aparatury i sprzętu medycznego miało bardzo dobre warunki do prezentacji swoich wyrobów. Gratulacje dla całego Komitetu Organizacyjnego z przewodniczącą prof. dr Ariadną Gierek-Łapińską za tak dobre przygotowanie i przeprowadzenie Sympozjum. Tym większe, że nie zawiodła również organizacja części towarzyskiej spotkania, a kolacja koleżeńska z dyskoteką w Piwnicy Marchołta przeszła moje oczekiwania. W gronie fantastycznie bawiącej się, dorodnej, pięknej młodzieży okulistycznej poczułem się przeniesiony 30 lat wstecz. Pyszna, na pełnym luzie zabawa trwała prawie do świtu. Nie przeszkodziło to wypełnieniu sali obrad następnego ranka zarówno na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji, w czasie którego na nowego przewodniczącego wybrano dr. hab. Wojciecha Omuleckiego (serdeczne gratulacje i życzenia utrzymania dotychczasowego, bardzo wysokiego poziomu Sekcji), jak i na dalszej, już naukowej części Sympozjum. Wielkie dzięki dla Pani Profesor – pierwszej przewodniczącej Sekcji – za stworzenie i wieloletnie prowadzenie tak znaczącej obecnie Sekcji PTO. Pani poświęcenie, pasja i trud włożony w to dzieło nie zostaną nigdy zapomniane. Ta Sekcja jest i pozostaje na zawsze Pani dzieckiem. 
Obradujący w przeddzień Sympozjum Zarząd Główny PTO podjął decyzję o kontynuowaniu wydawania „Kliniki Ocznej” podobnie jak w minionym roku (dwa numery podwójne i dwa pojedyncze). Koszt prenumeraty dla członków i emerytów PTO określono na 80 zł, z możliwością częściowego dopłacenia do niej przez poszczególne zarządy oddziałów. Składka członkowska PTO w wysokości 50 zł pozostaje niezmieniona. Tak więc każdy członek PTO opłaca w 2003 roku członkostwo i prenumeratę w kwocie 130 zł. Emeryci – jako zwolnieni ze składki – opłacają 80 zł z tytułu prenumeraty. 
Warunkiem otrzymywania „Kliniki Ocznej” jest wniesienie ww. opłat do 31.01.2003 r. Po tym terminie prenumerata będzie możliwa tylko indywidualnie – bezpośrednio w wydawnictwie – po cenie prawie dwukrotnie wyższej. 
Zarząd postanowił zorganizować ponownie kurs atestacyjny przed egzaminem na II stopień specjalizacji (Łódź, luty 2003 r.). Przewodniczący Krajowego Nadzoru Specjalistycznego przypomniał o konieczności rygorystycznego wypełniania programu specjalizacji jako warunku dopuszczenia do egzaminu. W najbliższym czasie komisja akredytacyjna oceni poszczególne oddziały na podstawie nowych, zaostrzonych kryteriów. Tylko one będą modły prowadzić specjalizacje z okulistyki. Komisja Narządów Zmysłów PAN pod przewodnictwem prof. Jerzego Szaflika zorganizowała już kolejne, 4. Sympozjum Naukowe na temat „Zmiany w narządach zmysłów związane z wiekiem”. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Pałacu Staszica, gdzie 22.11.2002 r. około 100 uczestników z całej Polski wysłuchało 13 ciekawych referatów, głównie okulistycznych. Bardzo dobre, świetnie zorganizowane przez zespół Pana Profesora J. Szaflika spotkanie. Czekamy na następne!!! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2003 wszystkim Szanownym Czytelnikom „Kroniki” życzę spokojnych, rodzinnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. 

Redagowanie tej „Kliniki Ocznej” zakończono 15.12.2002 r. 

AS

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI