Kronika nr. 15


  Wszystkie marzenia mają w sobie ziarno prawdy,
a geniusz polega na poznawaniu marzeń, z których
można wydobyć te ziarna

Hans Selye
 
 

Miło mi powiadomić Państwa, że dnia 26 czerwca 2013 roku dr hab. n. med. Robert Rejdak otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Profesor dr hab. n. med. Robert Rejdak ukończył studia medyczne oraz uzyskał stopień doktora (2000 r.) i doktora habilitowanego (2009 r.) na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od października 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, natomiast od października 2004 roku - adiunktem w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Profesor Robert Rejdak wywodzi się z Katedry i Kliniki Okulistyki w Lublinie, tam odbywał staż specjalizacyjny w zakresie okulistyki pod kierunkiem prof. Jerzego Toczołowskiego, prof. Zbigniewa Zagórskiego oraz prof. Tomasza Żarnowskiego. Ponadto ukończył liczne staże i uzyskał stypendia zagraniczne, m.in. w Tybindze, Erlagen, Frankfurcie nad Menem i Bremie (Niemcy) oraz w Pizie i Ravennie (Włochy). Od wielu lat współpracuje ze światowej sławy okulistami: prof. Ebarhartem Zrennerem, prof. Anselmem Juenemannem, prof. Frankiem Kochem, dr. hab. Michaelem Kossem, dr. Cesare Forlinim i prof. Giuseppe Guarnaccia. Profesor specjalizuje się w zakresie chirurgii zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz w chirurgicznym leczeniu urazów gałki ocznej.
Jest autorem około 130 pełnotekstowych publikacji naukowych (IF >110) oraz ponad 200 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych. Za działalność naukową otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w Londynie, w Berlinie i w Lindau. Był wielokrotnie nagradzany Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia.
Od 2011 roku jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów w dziedzinie Okulistyki (European School for Advanced Studies in Ophthalmology - ESASO) z siedzibą w Lugano w Szwajcarii.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów naukowych, realizacji pragnień i wytyczonych celów.
Uprzejmie informuję Państwa, że w roku 2013 r. minister obrony narodowej powołał na stanowisko konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie okulistyki płk. prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa. Profesor Rękas jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Moje gratulacje.
Rok 2013 obfitował w liczne zjazdy i konferencje naukowe.
W dniach 13-15 czerwca 2013 roku w Warszawie odbył się XLIV Zjazd Okulistów Polskich. Organizatorem był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Obrady odbywały się w nowoczesnym centrum konferencyjnym otwartego niedawno Stadionu Narodowego w Warszawie. Gratulujemy pomysłu. Po raz pierwszy w ramach zjazdu odbyły się sympozja sekcji okulistycznych PTO: VIII Sympozjum Sekcji Jaskry, IX Sympozjum Sekcji Soczewek Kontaktowych, XI Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i Urazów Oka, oraz sesja poświęcona onkologii okulistycznej.
Tematyka 4 sesji plenarnych, prowadzonych przez wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy, dotyczyła jaskry, onkologii, ergoftalmologii i traumatologii narządu wzroku. Odbyło się 19 sesji tematycznych, które odzwierciedlały najbardziej aktualne zagadnienia współczesnej okulistyki - nurty prowadzonych obecnie badań naukowych, dotyczących jaskry (diagnostyki i leczenia), onkologii, kontaktologii, chorób rogówki (diagnostyki i leczenia) oraz schorzeń tylnego odcinka oka.
Na uwagę zasługuje wykład „Korelacje genotypowo-fenotypowe u pacjentów z VHL w populacji polskiej”, który wygłosił dr n. med. Karol Krzystolik - warto dodać, że w tworzeniu tej pracy uczestniczyło 27 autorów wywodzących się z klinik okulistycznych i zakładów genetycznych w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy i Gdańsku. W czasie Zjazdu wygłoszono 220 referatów. W zgodnej opinii uczestników ich poziom był bardzo wysoki. Stały się one katalizatorem ożywionych dyskusji prowadzonych i w czasie obrad, i w kuluarach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja „Młodego Okulisty”, która dotyczyła zagadnień kursu atestacyjnego, chorób rogówki, genetyki i jaskry. Lekarze zgromadzeni na Zjeździe mogli też wziąć udział w licznych, świetnie zorganizowanych kursach o dużej wartości szkoleniowej, a pielęgniarki - warto to podkreślić - w dwóch sesjach zorganizowanych specjalnie dla nich.
Kolacja koleżeńska odbyła się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Atrakcją wieczoru był koncert na dwa fortepiany w wykonaniu Janusza Olejniczaka i Janusza Stokłosy.
Nasze gratulacje i podziękowania za wspaniałą organizację Zjazdu oraz opracowanie niezwykle ciekawego i inspirującego programu naukowego należą się panu profesorowi Jerzemu Szaflikowi oraz wszystkim Jego współpracownikom, którzy przyczynili się do niewątpliwego sukcesu Zjazdu.


*
 

W dniach 7-9 marca 2013 roku w Wiśle odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”. Organizatorem konferencji był Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Edwarda Wylęgały. Tematyka sesji skupiała się wokół problematyki związanej z diagnostyką i leczeniem schorzeń rogówki, z chirurgią warstwową rogówki, chirurgią jaskry i z zastosowaniem laserów femtosekundowych.
Na zakończenie sympozjonu na stoku w Wiśle-Soszowie odbyły się II Mistrzostwa PTO w Narciarstwie Alpejskim.


*
 

W dniach 5-7 września 2013 roku w Bydgoszczy odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Bydgoskie Spotkania Okulistyczne. Było to pierwsze interdyscyplinarne spotkanie naukowe zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 CM UMK w Bydgoszczy. Konferencja łączyła tematykę chorób oczu z tematyką schorzeń układu krążenia. Była zatem skierowana nie tylko do lekarzy okulistów, ale również do lekarzy innych specjalności: neurologów, kardiologów, diabetologów, laryngologów i lekarzy rodzinnych. Bardzo dobry i godny uwagi pomysł, aby problemy okulistyczne rozpatrywać nie tylko w gronie lekarzy okulistów, ale wspólnie z lekarzami innych specjalności - to niejednokrotnie może ułatwić postawienie właściwego rozpoznania. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była profesor Grażyna Malukiewicz.


*
 

28 września 2013 roku w Szczecinie odbyła się jednodniowa konferencja „Zachodniopomorskie Spotkanie Okulistyczne”, która dotyczyła diagnostyki elektrofizjologicznej siatkówki i dróg wzrokowych w przebiegu chorób neurookulistycznych, a także badań obrazowych oczodołu i dróg wzrokowych, zapalenia nerwu wzrokowego, neuropatii niedokrwiennej, diagnostyki i leczenia guzów oczodołu, przyczyn ślepoty w Polsce i rehabilitacji osób słabowidzących. Program konferencji był bardzo ciekawy, miał dużą wartość poznawczą i szkoleniową. Poruszane tematy oparto na aktualnym stanie wiedzy i dużym doświadczeniu klinicznym wykładowców. Uwypuklono rolę wczesnej diagnostyki elektrofizjologicznej w leczeniu schorzeń neurookulistycznych.
Organizatorami konferencji były Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie, Sekcja Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej PTO oraz Sekcja Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był profesor Wojciech Lubiński.


*
 

W Białymstoku w dniach 20-21 września 2013 roku odbyła się Konferencja Sekcji Okulistyki Dziecięcej PTO pt. „Problemy w okulistyce dziecięcej”, podczas której omówiono zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod leczenia retinopatii wcześniaków, trudności w leczeniu zachowawczym jaskry młodzieńczej oraz problemy związane z okulistyką dziecięcą. Uważam, że tematy te są bardzo aktualne, ważne nie tylko dla okulistów zajmujących się okulistyką dziecięcą, ale też dla neonatologów i pediatrów. Organizatorem konferencji była Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza UM w Białymstoku. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była profesor Alina Bakunowicz-Łazarczyk.


*
 

W dniu 17-19.10.2013 roku we Wrocławiu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Okulistyka - Kontrowersje, zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Okulistyki UM. im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była profesor Marta Misiuk-Hojło. Tematyka konferencji skupiała się wokół kontrowersyjnych problemów współczesnej okulistyki.
Dyskutowano m.in. nad tym, czy zespół bezdechu sennego jest faktycznie czynnikiem ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej, czy stosować niepełną korekcję wady u dzieci krótkowzrocznych, czy w leczeniu nietętniczej neuropatii niedokrwiennej nerwu wzrokowego wskazane jest stosowanie megadawek steroidów, czy fluorochinolony najnowszej generacji powinny być stosowane jako leki pierwszego rzutu w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek.

 

Jak dużym zainteresowaniem lekarzy okulistów cieszy się ta nowatorska formuła spotkań, niech świadczy liczba uczestników - 1200 osób, która z roku na rok rośnie. Uczestniczyłam po raz pierwszy w tego typu konferencji i myślę, że to bardzo dobry pomysł.
Panie profesor Grażyna Malukiewicz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Marta Misiuk-Hojło i pan profesor Wojciech Lubiński zorganizowali konferencje bardzo interesujące, na wysokim poziomie naukowym. Referaty wygłaszane na tych konferencjach będą bardzo przydatne w codziennej praktyce zarówno klinicznej, jak i ambulatoryjnej.
O kolejnych konferencjach, które odbyły się w 2013 roku w Gdańsku i Katowicach, oraz o zagranicznych zjazdach 2013 powiadomię w następnej Kronice.


*
 

W dniu 10 maja 2013 roku odbył się w Paryżu kolejny egzamin europejski z okulistyki. Przystąpiło do niego 400 lekarzy z krajów Europy, znacznie więcej niż na wiosnę. Egzaminu nie zdało 10% osób. Do egzaminu przystąpiło sześcioro lekarzy z Polski - zdali go Karolina Seguin, Monika Dzięciołowska, Anna Dudzik, Piotr Stopa, Małgorzata Laskowicz; jedna osoba nie zdała.


*
 

W roku akademickim 2013 stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie okulistyki uzyskały kolejne osoby.
W Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie stopień doktora otrzymała Aleksandra Jakubaszek na podstawie pracy „Analiza niedrożności dróg łzowych za pomocą zespolenia workowo-nosowego zewnętrznego z śródoperacyjnym zastosowaniem mitomycyny C” - promotor profesor Marek Rękas.
W Klinice Okulistyki w Białymstoku stopień doktora nauk medycznych otrzymali lek. Bożydar Tomasz Tomaszewski, na podstawie pracy „Ocena komórek śródbłonka i centralnej grubości rogówki u osób z zespołem pseudoeksfoliacji oraz jaską wtórną pseudoeksfoliacyjną” - promotor dr hab. n. med. Renata Zalewska, oraz lek. Agnieszka Bartczak na podstawie pracy „Wpływ operacji fakoemulsyfikacji zaćmy na śródbłonek rogówki” - promotor profesor Zofia Mariak.
W Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stopień doktora nauk medycznych uzyskali: lek. Magdalena Gaca-Wysocka na podstawie rozprawy „Ocena zmian parametrów przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej i oczodołu obrazowanych przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej u pacjentów z cukrzycą typu 1” - promotor profesor Jarosław Kocięcki, oraz lek. Danuta Nikratowicz na podstawie rozprawy „Wczesna diagnostyka i monitorowanie zaplenia błony naczyniowej u dzieci i młodzieży z rozpoznanym idiopatycznym zapaleniem stawów” - promotor dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska.
W Klinice Okulistyki Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy stopnie doktora nauk medycznych uzyskali: lek. Marzenna Brożek-Pestka na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena grubości siatkówki i warstwy włókiem nerwowych w oczach z krótkowzrocznością”, lek. Jan Kucharczuk na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki, grubości i objętości plamki w oczach chorych ze stwardnieniem rozsianym za pomocą spektralnej koherentnej tomografii” - promotor obu prac profesor Grażyna Malukiewicz, oraz lek. Mateusz Burduk na podstawie rozprawy pt. „Wykorzystanie spektralnej optycznej koherentnej tomografii w ocenie zmian morfologicznych tarczy nerwu wzrokowego oraz warstwy włókiem nerwowych siatkówki u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta” - promotor dr hab. n. med. Jakub Kałużny.
Gratuluję promotorom i nowym doktorom nauk medycznych.


*
 

W dniach 30 maja - 2 czerwca 2013 roku odbyły się w Szczecinie XXIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym Lexus Cup 2013, uczestniczyła w nich nasza koleżanka dr n. med. Monika Drobek-Słowik - zajęła I miejsce w grze podwójnej kobiet. Brawo Monika!


*
 

W dniach 10-12 maja w Szczecinie odbył się III Międzynarodowy Przegląd Lekarzy Śpiewających Musica mores confirmat, który zgromadził reprezentantów środowisk medycznych z Polski, m.in. z Olsztyna, Poznania, Szczecina, i ze Szwecji. W szranki wokalne stanęło 11 lekarzy i lekarzy dentystów, wykonywali po dwie wybrane przez siebie piosenki. Walczyli o nagrodę główną „Gałązkę magnolii” - dzieło wykonane przez artystę plastyka, z bursztynu i srebra. Fundatorem nagrody był Prezydent Miasta Szczecina. Nasza koleżanka, przyszła okulistka Magdalena Mazurek, odbywająca staż specjalizacyjny w Klinice Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, otrzymała wyróżnienie. Pani Magda realizuje swoje pasje muzyczne, prowadząc zespół bluesowo-jazzowy. Może kiedyś będziemy mieli okazję go posłuchać?

Danuta Karczewicz
Fot. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręcza dr. hab. n. med. Robertowi Rejdakowi tytuł profesora.Fot. 2. Karolina Seguin, Monika Dzięciołowska, Anna Dudzik, Piotr Stopa – polscy lekarze, którzy 10 maja 2013 r. zdali europejski egzamin z okulistyki (na zdjęciu nie ma Małgorzaty Laskowicz).Fot. 4. Lek. Magda Mazurek w trakcie zmagań konkursowych.
 

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI