Kronika nr. 09


  Od dziś będę nowym kronikarzem Kliniki Ocznej. Postaram się sprostać temu nowemu wyzwaniu. Myślę, że będzie to niełatwe, mam bowiem tak wspaniałych poprzedników, jak prof. Andrzej Stankiewicz i prof. Zofia Mariak. Moją gorącą prośbą jest, żebyście Państwo pomogli mi w tworzeniu Kroniki, przesyłając informacje o ważnych wydarzeniach w Waszych klinikach, szpitalach, o sympozjach, zjazdach, obronionych doktoratach i habilitacjach. Z góry dziękuję moim przyszłym respondentom.


Ryc. 1. Profesor Danuta Karczewicz – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 

*

W dniu 1 października 2010 roku po odejściu na emeryturę pana profesora Józefa Kałużnego funkcję kierownika Katedry i Kliniki Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu objęła profesor Grażyna Malukiewicz.
Profesor Grażyna Malukiewicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Całe swoje życie zawodowe związała z Kliniką Chorób Oczu w Bydgoszczy. Jej dorobek naukowy to ponad 60 prac naukowych opublikowanych w naukowych czasopismach medycznych, w tym kilkunastu renomowanych czasopismach zagranicznych. Jest współautorką dwóch monografii i skryptu akademickiego.
W pierwszych latach pracy zajmowała się problemem epidemiologii samoistnej postaci zapalenia nerwu wzrokowego. Później poświęciła się badaniom nad zastosowaniem laseroterapii w leczeniu jaskry oraz oceną skuteczności i bezpieczeństwa wszczepiania sztucznych soczewek u dzieci i młodzieży. Od 1992 roku zainteresowania Pani Profesor skupiają się na chirurgii siatkówki i ciała szklistego. Tego problemu dotyczyła jej praca habilitacyjna. W obszarze Jej zainteresowań jest również problematyka prawidłowego prowadzenia i oceny badań naukowych – zgodnie z zasadami Unii Europejskiej.
Główną dziedziną działalności naukowej kliniki są nadal badania nad spektralną optyczną koherentną tomografią i jej zastosowaniem w okulistyce, które prowadzone są we współpracy z Instytutem Fizyki UMK.
W klinice trwają także badania nad wpływem chorób układowych i autoimmunologicznych na narząd wzroku, a także nad genetycznymi, biochemicznymi i immunologicznymi uwarunkowaniami zespołu rzekomego złuszczania oraz jego związkiem z chorobami krążenia, nad wybranymi aspektami zapalenia nerwu wzrokowego, starczego zwyrodnienia plamki oraz badania nad etiologią choroidopatii surowiczej, łącznie z aspektami neuropsychologicznymi.
Z racji objęcia stanowiska serdecznie gratuluję, Pani Profesor. Niech otaczają Cię ludzie silni, inteligentni, z poczuciem humoru i szlachetni. Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji pragnień i wytyczonych celów. Bądź cierpliwa i odważna, a rzeczy dokonasz wielkich.


Ryc. 2. Profesor Grażyna Malukiewicz – kierownik Katedry i Kliniki Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

*

Dnia 22 maja 2010 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. n. med. Bartłomieja Kałużnego z Katedry i Kliniki Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: „Zastosowanie spektralnej optycznej tomografii koherentnej w obrazowaniu przedniego odcinka gałki ocznej – badania własne”. Recenzentami byli profesrorowie: Jerzy Szaflik, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Karczewicz i Edward Wylęgała.
Badania habilitanta wykazały, że SD OCT jest techniką pozwalającą na uzyskanie optycznych przekrojów poprzecznych wysokiej rozdzielczości właściwie wszystkich struktur przedniego odcinka gałki ocznej. Dostarcza wielu danych dotyczących mikrostruktury tej części gałki ocznej, niedostępnych w przypadku stosowania dotychczasowych metod diagnostycznych.
Serdecznie gratuluję, Panie Docencie, życząc dalszej tak pięknie toczącej się pracy naukowej.

*

Kolokwium habilitacyjne dr Marii Kmery-Muszyńskiej z Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się 23 listopada 2010 roku.

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej to „Patofizjologia i metody leczenia odwarstwienia siatkówki w oku ze wszczepioną soczewką”. Recenzentami rozprawy byli profesorowie: Krystyna Pecold, Krystyna Raczyńska, Stanisława Gierek-Ciaciura i Danuta Karczewicz. Praca habilitacyjna, którą miałam przyjemność recenzować, była konsekwentnym następstwem wieloletnich badań naukowych habilitantki dotyczących odwarstwienia siatkówki, ma dużą wartość poznawczą i będzie miała zastosowanie praktyczne. Problem odwarstwienia siatkówki w pseudofakii jest bardzo ważny i ciągle aktualny, lecz nie do końca poznany.
Jednym z elementów profilaktyki odwarstwienia siatkówki według Pani Docent jest wyczerpujące poinformowanie wszystkich lekarzy okulistów, ale i operowanych chorych o możliwości wystąpienia odwarstwienia siatkówki w różnym czasie po operacji zaćmy, co stwarza konieczność systematycznej kontroli okulistycznej. Edukacja dotycząca wczesnych objawów odwarstwienia siatkówki może zmobilizować pacjentów do szybkiego zgłaszania się na badanie, a tym samym przyczynić się do szybkiego podjęcia leczenia.
Serdeczne gratulacje, Pani Docent. Życzę dalszych sukcesów.

*

W dniu 18 maja 2010 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Moniki Modrzejewskiej z Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Tytuł pracy brzmiał: „Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze do oceny krążenia ocznego, zmiany w parametrach przepływu krwi w tętnicach pozagałkowych u chorych ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem i jaskrą”. Recenzentami pracy byli profesorowie: Jerzy Szaflik, Janusz Czajkowski, Mirosława Grałek i Stanisława Gierek-Ciaciura. Badania habilitantki wykazały u chorych z jaskrą statystycznie znamienne obniżenie przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej, szczególnie nasilone w krążeniu siatkówkowym, w odróżnieniu od chorych z AMD, u których zaburzenie to zaznaczyło się w układzie naczyniówkowym.
Składam gratulacje i życzę dalszej, owocnej pracy naukowej.
Ryc. 3. Konferencja „Case Reports Conference Network Ophthalmology”.
 

*

W dniach 12-13 listopada 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Case Reports Conference Network Ophthalmology”, której organizatorem była Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczącym komitetu naukowego był dr hab. Jacek P. Szaflik, a przewodniczącym komitetu organizacyjnego dr Marek R. Graczyński. Obrady odbywały się w hotelu Marriott w Warszawie. Tematami przewodnimi były: nowotwory w okulistyce, jaskra, diagnostyka obrazowa, aktualne problemy leczenia zachowawczego w okulistyce, objawy i powikłania oczne w chorobach ogólnoustrojowych, choroby plamki i nowe techniki operacyjne w okulistyce. Wygłoszono 81 referatów. Najczęściej dotyczyły one trudnych diagnostycznie przypadków okulistycznych. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem słuchali wygłaszanych prac. Świadczą o tym wypełnione do ostatniego miejsca sale konferencyjne, ożywiona dyskusja po każdej sesji, ale też w kuluarach, a nawet w pociągu.
Pan doc. Jacek P. Szalik zadbał nie tylko o interesujący program naukowy, ale i o doskonałą oprawę konferencji. Gratulujemy i prosimy o zorganizowanie kolejnego, tak udanego spotkania.

*

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, pełniący obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, podpisał ustawę o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Ustawa weszła w życie 21 czerwca 2010 roku, stąd też nasza Katedra jest teraz Katedrą i Kliniką Okulistyki PUM.

Danuta Karczewicz
oko@ams.edu.pl

 

 

 

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI