Kronika nr. 69


*

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, pismem Nr BCK – IV – H – 378/04 z dnia 28.06.2004 r. zatwierdziła uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 17.02.2004 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – okulistyki dr. Wojciechowi Piotrowi LUBIŃSKIEMU. Tytuł rozprawy: „Badanie funkcji bioelektrycznej siatkówki w wybranych zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów”.
Recenzentami dorobku naukowo – dydaktycznego, wychowawczego i rozprawy byli profesorowie: Helena Żygulska-Mach, Stefan Pojda i Andrzej Stankiewicz.
Serdeczne gratulacje Panie Docencie, tym gorętsze, że z przyjemnością i satysfakcją obserwuję Pański rozwój naukowy (byłem również recenzentem Pana rozprawy doktorskiej). Życzę dalszego, dynamicznego rozwoju naukowego i klinicznego.

*

Zebranie Zarządu Głównego PTO – 8.10.2004 r. w Warszawie w większości poświęcone było sprawom organizacyjnym, szczególnie zasadom pracy sekretariatu, skarbnika, prezydium i redakcji „Kliniki Ocznej”.
Powołano Komisję PTO ds. Adresu Gratulacyjnego i komisję naukową. Omawiając sprawozdanie komisji wniosków i walnego zgromadzenia Delegatów PTO, prezes prof. Jerzy Szaflik zaproponował powołanie zespołu ds. opracowania nowego statutu i regulaminów PTO. Po zatwierdzeniu przez zarząd będzie on przedmiotem obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Ustalono termin kursu atestacyjnego z okulistyki (20-25.02.2005 r. – Łódź) oraz przedyskutowano stanowisko PTO w sprawie optometrystów. Zarząd zatwierdził również sprawozdania merytoryczne i finansowe z ostatnich imprez organizowanych pod patronatem PTO.

*

Niezwykle sprawnie zostało zorganizowane przez zespół pod przewodnictwem prof. Jerzego Szaflika w Warszawie w dniach 10-11.09.2004 r. VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO. Centrum Konferencyjne Hotelu Gromada zapewniło dobre warunki obrad blisko 600 uczestnikom z kraju i zagranicy, głównie z Niemiec, bowiem razem z Sympozjum odbyła się Sesja Niemiecko-Polska, prowadzona w języku angielskim, z referatami zarówno okulistów z Niemiec, jak i Polski. „Przegląd Okulistyczny” (Nr 2/ listopad 2004) zamieszcza szczegółowe sprawozdanie z tego spotkania, w czym skutecznie i dobrze mnie wyręcza. Brawa dla Pani dr med. Marty Misiuk-Hojło redaktor naczelnej „Przeglądu” za świetnie i „na czasie” redagowaną gazetę, która nie tylko – moim zdaniem – doskonale wypełnia lukę popularno-naukową w piśmiennictwie okulistycznym, ale zawierając liczne wywiady, prezentując sylwetki okulistów i ciekawe sprawozdania, uzupełnia wiadomości codzienne z „naszego podwórka”. Oby tak dalej miła Przyjaciółko!!!
Wracając do Sympozjum, jedynym – nie tylko dla mnie – minusem były równoległe sesje naukowe, co skutecznie utrudniało wysłuchanie wielu dobrych i ciekawych referatów. Komitet naukowy dobrze dobrał prace, choć przydałoby się więcej czasu na dyskusję po sesjach (a może po każdym referacie?). Strona towarzysko-rozrywkowa spotkania – bez zarzutu, a spotkania w restauracji i ogrodach „Belvedere” – rewelacyjne, z doskonałym występem artystów teatru „Buffo”. Ogólnie ciekawe, bardzo dobre Sympozjum.

*

X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących połączone z VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO również odbyło się w salach hotelu Gromada, Warszawa 05-06.11.2004 r. Dopisali uczestnicy (w sumie ok. 900 osób), trochę mniej – program naukowy. Komitet naukowy obu sympozjów przyjął zasadę zakwalifikowania do wygłoszenia wszystkich zgłoszonych prac, czyli 161 – tak, tak, bez sesji plakatowej! (dlaczego?), co zaowocowało sporymi perturbacjami czasowymi. Nie dość, że obrady toczyły się w dwóch salach równolegle (za to minus), to jeszcze przyznany czas wygłaszania (z reguły 5 min, bo jedynie referaty 10-15 min) był przekraczany. Rozumiem referentów, co można powiedzieć przez 5 min poza odczytaniem tytułu i wniosków – prawie nic, więc próbowali wydłużać swoje wypowiedzi. Oczywiście zabrakło czasu na dyskusję, a chciałoby się podyskutować, bo delikatnie mówiąc, wiele prac nie powinno znaleźć się na żadnej sesji naukowej, a niektóre wręcz miały charakter reklamy wyrobów farmaceutycznych, lecz żadnych badań własnych!!! (tu już dwa minusy). Niedobrze, jeśli wielu młodych uczestników Sympozjów najbardziej chwaliło....... warsztaty organizowane przez firmy. Organizatorzy pod przewodnictwem dr. hab. Dariusza Kęcika dzielnie, skutecznie i dobrze wywiązali się ze swoich zadań, bowiem napływ uczestników był niespodziewanie duży. Szczególnie że duża grupa zgłosiła się tuż przed Sympozjum. Nie uczestniczyłem w bankiecie, ale wiele Pań narzekało, że przyjęcie na stojąco, z walką o jakiekolwiek miejsce do siedzenia to dla nich tortura. Dbajmy więc o nasze dziewczyny, a szczególnie o ich nogi, bo znaczną przychodzić na bankiety w...... bamboszach!

*

Zgodnie z obietnicą zjawiłem się na IV Interdyscyplinarnym Sympozjum w Częstochowie – 20.11.2004 r. Organizator spotkania, dr Teresa Kotkowska – ordynator oddziału okulistycznego, budzi mój podziw i pełne uznanie. Kapelusze z głów, komu bowiem chce się społecznie poświęcać swój czas i uwagę na organizację takich imprez, z bogatym programem naukowym i towarzyskim. To świetnie zorganizowane spotkanie zgromadziło 100 uczestników, a wśród prelegentów znaleźli się również kierownicy klinik z Polski. Brawo, jeszcze raz brawo, Pani Ordynator. Oby Pani przykład zainspirował innych do takich inicjatyw.

*

Moi wierni respondenci nie zawiedli. Pani prof. Ariadna Gierek-Łapińska opisuje wojaże swojego zespołu:
* „W dniu 08.06.2004 r. odbył się 8th International Octopus Symposium. HAAG – STREIT Group w Szwajcarii, w którym uczestniczyli: dr A. Dudziński, lek. K. Ochalik oraz mgr I. Zawojska. Prof. Fritz Dannheim z Uniwersytetu w Hamburgu zwrócił szczególną uwagę na wygłoszoną pracę dotyczącą perymetrii flicker, która daje obiecujące wyniki w badaniu pola widzenia u pacjentów ze zmętnieniami w soczewce lub zaćmą. Wyniki uzyskane w klinice są spektakularne. Uczestnicy ww. sympozjum otrzymali za pracę naukową 15 edukacyjnych punktów, nadawanych przez Szwajcarskie Towarzystwo Okulistyczne SOG. Praca nt. „Evaluation of Flicker and W/W perimetry results performed in patients before and after cataract surgery” prezentowana przez lek. Krzysztofa Ochalika została umieszczona w raporcie sporządzonym i wysłanym do Międzynarodowego Towarzystwa Perymetrycznego.
* W dniach 18-22.07.2004 r. w Genewie (Szwajcaria) odbyło się International Neuro-Ophthalmology Society Symposium, w którym uczestniczyli: lek. lek. K. Jackiewicz, K. Górski, Ł. Cwalina, R. Dyszak. Z tutejszej kliniki wygłoszono pracę poświęconą zastosowaniu multifocal VEP w przebiegu zapalenia wewnątrzgałkowego nerwu wzrokowego obojga oczu oraz zaprezentowano 3 plakaty dotyczące wykorzystania wieloogniskowej elektroretinografii w schorzeniach, takich jak: płaskie, ograniczone odwarstwienie siatkówki, jaskra pierwotna otwartego kąta, stan po zakrzepie żyły środkowej siatkówki przed laseroterapią i po niej. Prof. dr med. E. Zrenner z kliniki w Tubingen (Niemcy) wyraził chęć współpracy z placówką, którą kieruje pani profesor A. Gierek-Łapińska.
 

* W dniach 01-02.09.2004 r. lek. med. Krzysztof Górski wyjechał na szkolenie w zakresie elektrofizjologii do kliniki profesora Eberharta Zrennera do Tubingen.
* W dniach 12-15.09.2004 r. odbył się 4th European VitreoRetinal Society Meeting w Istambule (Turcja), w którym uczestniczyli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr E. Mrukwa-Kominek, lek. H. Wykrota, lek. K. Trzciąkowski. Zostały wygłoszone 2 prace dotyczące terapii fotodynamicznej w przebiegu rubeosis iridis retinopatii cukrzycowej oraz poddołkowej neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu retinopatii cukrzycowej po zabiegach terapii fotodynamicznej (PDT).
* W dniach 18-22.09.2004 r. w Paryżu (Francja) odbył się XXII Congress of the ESCRS, w którym udział wzięli: prof. A. Gierek--Łapińska, dr hab. S. Gierek-Ciaciura, dr E. Mrukwa-Kominek, dr D. Wyględowska-Promieńska, dr I. Rokita-Wala, lek. K. Ochalik, lek. M. Bądzelewicz, lek. Ł. Bednarski, mgr inż. I. Zawojska. Podczas kongresu zaprezentowano 7 plakatów poświęconych: wynikom własnym operacji zaćmy z użyciem aparatu Infiniti, korekcji krótkowzroczności z użyciem wewnątrzgałkowych soczewek fakijnych typu verisyse i ICARE, ponadto aberracjom układu optycznego w zależności od wady refrakcji (rogówkowe i całego układu optycznego oka), aberracjom wyższego rzędu u pacjentów z zaćmą i w grupie pacjentów z zespołem suchego oka, a także plakat dotyczący oceny czułości kontrastu u pacjentów z krótkowzrocznością po zabiegach PRK.
* W dniach 23-26.09.2004 r. w Berlinie (Niemcy) odbył się DOG Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e. V., w którym uczestniczyli: prof. A. Gierek-Łapińska, dr hab. S. Gierek-Ciaciura, dr E. Mrukwa-Kominek, dr D. Wyględowska-Promieńska, lek. E. Magnucka, lek. A. Pierzchała, lek. A. Pasternak. Podczas kongresu zostało przedstawionych 6 referatów oraz 2 plakaty.
Prace dotyczące: obserwacji struktury rogówki w mikroskopii konfokalnej u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów cyklofotokoagulacji transskleralnej oraz praca dotycząca korekcji wysokiej krótkowzroczności za pomocą 2 typów wewnątrzgałkowych soczewek fakijnych, a także referat poświęcony zastosowaniu 0,25% roztworu Hyaluronianu sodu (Laservis) zostały szeroko cytowane na łamach Ophthalmologische Nachrichten. Tematyka pozostałych prac poświęcona była ocenie wrażliwości na kontrast u pacjentów po zabiegach LASIK, zmianom aberracji układu optycznego oka u pacjentów z zespołem suchego oka po zastosowaniu leku Oftagel oraz ocenie przyczyn wykonywania przeszczepów rogówki w materiale 6-letnim Katedry i Kliniki Okulistyki ŚAM w Katowicach.

*

Z kolei Profesor Stefan Pojda nadesłał swoje wrażenia z kongresu EVER w Portugalii 24-27.09.2004 r:
* European Association for Vision and Eye Research (EVER) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą naukowców zajmujących się szeroko pojętymi badaniami nad procesami widzenia oraz chorobami narządu wzroku. Doroczne spotkania służące wymianie osiągnięć w tej dziedzinie gromadzą okulistów, fizjologów, farmakologów, biologów, genetyków, chemików i biochemików oraz lekarzy innych niż okulistyka specjalności (np. neurologów i pediatrów) zainteresowanych problemami widzenia. Są na nich również obecni inżynierowie, informatycy i technicy zaangażowani w prace nad nowoczesną aparaturą diagnostyczną i leczniczą. Wygłaszać pracę lub przedstawić plakat mogą wyłącznie członkowie towarzystwa, ale posiedzenia są otwarte dla wszystkich chętnych. Do EVER należy 10 Polaków, co plasuje Polskę na jednym z odległych miejsc. W tym roku reprezentowane były: Śląska Akademia Medyczna (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki z Bytomia) oraz AM z Krakowa, Lublina i Warszawy.
Sympozja organizowane są w interesujących turystycznie miejscowościach na południu Europy. Po kilku latach goszczenia w Hiszpanii na 3 lata przeniesiono miejsce obrad do Portugalii, do pięknej miejscowości Vilamoura. Południowa Portugalia szczyci się jednymi z najwspanialszych plaż nad Oceanem Atlantyckim, piaszczystymi, położonymi u stóp wysokiego klifowego wybrzeża. Centrum zjazdowe zorganizowano w luksusowym hotelu „Marinotel”. Obrady toczyły się równocześnie w 6 salach. Codziennie wygłaszane były dwa wykłady przygotowane przez wybitnych specjalistów zajmujących się przedstawianymi problemami. Godzinna sesja plakatowa gromadziła zainteresowanych przy licznych, interesujących posterach, zgrupowanych tematycznie i zmienianych każdego dnia. Pomimo pięknej pogody i wspaniałych portugalskich plaż większą pokusą dla uczestników kongresu były toczące się od rana do wieczora interesujące posiedzenia. Natomiast wieczorami można było zażywać kąpieli w ciepłym nawet o tej porze roku oceanie oraz spotkania uczynić mniej formalnymi, czemu służyły kolacje koleżeńskie w ogrodach hotelu.
Główne tematy zjazdu to problemy zapobiegania ślepocie, kierunki diagnostyki i terapii chorób siatkówki, w tym terapii genowej, jaskry, cukrzycy, rozmaite zagadnienia neurookulistyki i onkologii oraz wiele innych tematów klinicznych i eksperymentalnych.
Przygotowane przez nasz ośrodek prezentacje zostały przedstawione w sesji neurookulistyki przez dr n. med. Ewę Herbę (”Inflammation of ciliar ganglion with retrobulbar optic neuritis symptoms – case report”) oraz dr n. med. Dorotę Pojda-Wilczek (”Sudden loss of visual acuity in children and youth – diagnostic problems”). Zaprezentowaliśmy też 2 plakaty dotyczące eksperymentalnych i klinicznych badań nad patofizjologią widzenia, co stanowi jeden z podstawowych kierunków badawczych naszego ośrodka.
Wyjazd zaowocował nowymi ideami badawczymi, znajomościami z badaczami o podobnych zainteresowaniach naukowych oraz wieloma wrażeniami naukowymi i estetycznymi.

*

Dr n. med. Szczęsny Ziobrowski przysłał mi fotokopię legitymacji „Orderu Uśmiechu” nr 72 z 22 września 1972 roku, ze swoim nazwiskiem jako laureata tego wyróżnienia. Drogi Przyjacielu, mam żal, że nigdy wcześniej (a znamy się prawie 40 lat!) nie wspomniałeś mi o tym. Nie doszłoby do gafy w poprzedniej kronice, gdzie pierwszeństwo do orderu zostało przypisane pani profesor Ariadnie Gierek-Łapińskiej. Niniejszym prostuję to, informując, że pierwszym polskim okulistą, laureatem „Orderu Uśmiechu” jest dr n. med. Szczęsny Ziobrowski.

*

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Respondenci, Jawni i Cisi Krytycy Kroniki. To już ostatnia Kronika pisana przeze mnie. Moja rubryka była z Wami ponad 25 lat. Tak, tak, pierwsza Kronika napisana przeze mnie ukazała się w numerze 12/90-1988. Starałem się zastąpić Profesora Witolda Orłowskiego, czy udanie – zostawiam to Waszej ocenie. Czasy się zmieniają, sądzę, że czas na „świeżą krew” w tej rubryce, nowe pomysły, inne spojrzenie. Zarząd Główny PTO przyjął do wiadomości moją rezygnację, teraz jest czas na rozpatrywanie kandydatur do prowadzenia nowej Kroniki. Sam ich też zgłosiłem. Szanowni Państwo! Pisanie dla Was dało mi dużo satysfakcji i przeżyć, szczególnie jeśli spotykałem się z odzewem – korespondencją, ripostami. Dziękuję wszystkim Respondentom, którzy nadsyłali interesujące materiały, Koleżankom i Kolegom, którzy mnie wspierali i pomagali, redagowali artykuły, a nade wszystko krytykowali, pozwoliło mi to bowiem nie wpaść w samouwielbienie.

*

Życząc Wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2005, żegnam się jako kronikarz.

 

Redagowanie Kroniki zakończono 30.11.2004 r.
 

A. S.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI