REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

ACTA OPHTHALMOLOGICA POLONICA

Organ Polskiego Towarzystwa Okulistycznego / Organ of the Polish Society of Ophthalmology założony w roku 1899 przez Bolesława Wicherkiewicza jako Postęp Okulistyczny (do 1914 r.), wznowiony w roku 1923 przez Kazimierza Noiszewskiego jako Klinika Oczna, od 1931 roku redagowany kolejno przez Władysława H. Melanowskiego, Witolda J. Orłowskiego, Józefa Kałużnego, Marię Starzycką, Andrzeja Stankiewicza /established in 1899 by Bolesław Wicherkiewicz as "Postęp Okulistyczny" (till 1914), reissued in 1923 by Kazimierz Noiszewski as "Klinika Oczna", from 1931 edited successively by Władysław H. Melanowski, Witold J. Orłowski, Józef Kałużny, Maria Starzycka, Andrzej Stankiewicz

KOMITET HONOROWY / HONORARY COMMITTEE

prof. dr Wanda Andrzejewska (Szczecin), prof. dr Teresa Baranowska-George (Szczecin), prof. dr Ariadna Gierek-Łapińska (Katowice), prof. dr Mirosława Grałek (Łódź), prof. dr Józef Kałużny (Bydgoszcz), prof. dr Danuta Karczewicz (Szczecin), prof. dr Tadeusz Kęcik (Warszawa), prof. dr Bronisława Koraszewska-Matuszewska (Katowice), prof. dr Zofia Krawczykowa (Łódź), prof. dr Stanisław Mrzygłód (Warszawa), prof. dr Hanna Niżankowska (Wrocław), prof. dr Olgierd Palacz (Szczecin), prof. dr Krystyna Pecold (Poznań), prof. dr Stefan Pojda (Katowice), prof. dr Andrzej Stankiewicz (Warszawa), prof. dr Maria Starzycka (Kraków), prof. dr Stefania Szymankiewicz (Katowice), prof. dr Zbigniew Zagórski (Lublin), prof. dr Helena Żygulska-Mach (Kraków)

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL COMMITTEE

prof. dr Richard Abott (San Francisco, CA), prof. dr Jorge Alió (Alicante), prof. dr Alina Bakunowicz-Łazarczyk (Białystok), prof. dr Claus Cursiefen (Köln), prof. dr Peter Barry (Dublin), prof. dr Roman Goś (Łódź), prof. dr Zofia Mariak (Białystok), prof. dr Marta Misiuk-Hojło (Wrocław), prof. dr Zoltán Nagy (Budapest), prof. dr Wojciech Omulecki (Łódź), prof. dr Krystyna Raczyńska (Gdańsk), prof. dr Wanda Romaniuk (Katowice), prof. dr Bożena Romanowska-Dixon (Kraków), prof. dr Jerzy Szaflik (Warszawa), prof. dr Mark Terry (Portland, OR)

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny (Editor-in-chief) - prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Zastępca Redaktora Naczelnego (V-ce editor-in-chief) - dr n. med. Justyna Izdebska
Sekretarz Redakcji (Secretary) - lek. Anna Kurowska
Kronikarz (Annalist) - prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

ISSN 0023-2157

"KLINIKA OCZNA" jest ujęta w indeksie przez EMBASE / Excerpta Medica i Index Medicus/MEDLINE
"Klinika Oczna" is included in the index by EMBASE / Excerpta Medica and Index Medicus/MEDLINE
Index Copernicus - 5,07 IC / Index Copernicus - 5.07 IC
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 6 pkt / MNiSW - 6
Wszystkie prace publikowane w "KLINICE OCZNEJ" są recenzowane / All papers published in "Klinika Oczna" are being reviewed

REDAKCJA "KLINIKI OCZNEJ" / "KLINIKA OCZNA" EDITORIAL OFFICE

ul. Sierakowskiego 13 (SPKSO), 03-709 Warszawa
e-mail: redakcja@klinikaoczna.pl
e-mail: redakcjaklinika@gmail.com

WYDAWCA / EDITOR

OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Oddział / Department of Ophthalmology: ul. Sierakowskiego 13 (Szpital Okulistyczny), 03-709 Warszawa
tel./fax 22 670-47-40, 22 511-62-00 w. 6245
Dyrektor Wydawnictwa / Publishing House Director - Elżbieta Bielecka
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl
Prenumerata, dyżury / Subscription, duties: środy / Wednesday 13.00-17.00, piątki / Friday 9.00-15.00 - Jacek Lipowski,
tel./fax: 22 771-92-55; e-mail: solkjl@wp.pl
© by Oftal Sp. z o.o.
Skład komputerowy / Computer composing - QLCO. Agencja Reklamowo-Wydawnicza / QLCO. Advertising-Publishing Agency
Druk / Printing - "Regis" Sp. z o.o.
Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) of the journal is a paper issue
Redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do adiustacji tekstów polskich i angielskich.
Editor and publisher reserve the right to the Polish and English texts adjustments.
Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za materiał ilustracyjny w publikacjach autorów.
Editor and publisher are not responsible for pictorial material in authors' publications.
Forma graficzna i treść niniejszej publikacji stanowią utwór chroniony przepisami prawa autorskiego; jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody Wydawcy całości lub elementów tej formy stanowi naruszenie praw autorskich ścigane na drodze karnej i cywilnej (art. 78, 79 i n. oraz art. 115 i n. ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Możliwy jest przedruk streszczeń.
Editor reserves the right to the Polish and English texts adjustment. Graphic form and content of the present publication are copyright work; any use without Editor permission of the complete or part of that form is a copyright violation pursued on the penal or civil way (Art. 78, 79 and amendment and Art. 115 and amendment from the February 4th 1994 on copyright and related laws), irrespective of the protection resulting from the laws on dishonest competition control. Abstracts reprint is possible.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam. / Editor is not responsible for advertisement content.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI