KLINIKA OCZNA - REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC


 1. Redakcja "Kliniki Ocznej" przyjmuje do druku oryginalne prace doświadczalne i kliniczne oraz prace poglądowe i kazuistyczne (napisane w języku polskim, a także angielskim). Ponadto przyjmuje artykuły redakcyjne, zapisy kronikarskie, wspomnienia pośmiertne, sprawozdania z działalności PTO i z wyjazdów zagranicznych, listy do redakcji oraz komunikaty.

 2. Procedura zgłaszania prac odbywa się wyłącznie zgodnie z aktualną instrukcją dostępną na stronie www.klinikaoczna.pl.

 3. Objętość prac: poglądowych nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, doświadczalnych i klinicznych - 8 stron, kazuistycznych - 5 stron, a pozostałych artykułów (sprawozdania, listy itp.) - 3 stron, łącznie ze streszczeniem i piśmiennictwem, tabelami i rycinami (nie wlicza się w to strony tytułowej). W wybranych przypadkach - za zgodą redakcji - dopuszcza się możliwość zwiększenia objętości pracy.

 4. Manuskrypt należy przygotować wg następujących wytycznych (dotyczy wszystkich typów prac):
  a. należy używać zwykłego pisma bez podkreślenia i rozspacjowania.
  b. tekst musi być wyraźny, kontrastowy i czytelnie przygotowany (czcionka Arial lub Times New Roman, rozmiar 12°),
  c. marginesy normalne (2,5 cm), odstęp między wierszami 1,5,
  d. należy używać skrótów tylko standardowych, ale nie w streszczeniu i nie w tytule pracy - tam tylko pełny termin. Pierwszy raz skracany termin zapisuje się w tekście w postaci rozwiniętej, a przy niej w okrągłym nawiasie podaje się skrót (ten wymóg nie dotyczy jednostek miar),
  e. wszystkie strony, łącznie z wykazem piśmiennictwa, podpisy rycin i tabele powinny być kolejno ponumerowane na dole strony,
  f. prace powinny być dobrze opracowane stylistycznie, według zasad pisowni polskiej i angielskiej; redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i mianownictwa medycznego oraz dokonywania skrótów,
  g. manuskrypt należy załączyć w osobnym pliku zatytułowanym trzema-pięcioma pierwszymi słowami tytułu pracy,
  h. dozwolone rozszerzenia dla plików manuskryptu to doc, docx, rtf.

 5. Strona tytułowa manuskryptu (strona 1.) zawiera :
  a. pełne imię i nazwisko Autora (Autorów),
  b. tytuł pracy (w językach polskim i angielskim, w pierwszej kolejności w języku, w którym została napisana praca),
  c. pełną nazwę ośrodka, z którego wywodzą się Autorzy,
  d. imię i nazwisko oraz tytuł naukowy kierownika ośrodka (jeśli pracę napisano w języku angielskim, wszystkie ww. dane także należy zapisać w języku angielskim),
  e. adres do korespondencji (również adres poczty elektronicznej - e-mail) - z uwzględnieniem tytułu naukowego Autora,
  f. słowa kluczowe w liczbie od 3 do 6 w językach polskim i angielskim.

 6. Streszczenie (strona 2.) należy umieścić streszczenia w językach polskim i angielskim (maksymalnie 250 słów każde, przy czym w pierwszej kolejności w języku, w którym praca została napisana).
  Powinny być one opracowane wg następującego schematu:
  a. praca oryginalna - cztery akapity zatytułowane kolejno: Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki i Wnioski. Każda sekcja powinna krótko opisywać cel badań, jak badanie zostało przeprowadzone, najważniejsze wyniki i główne wnioski, jakie Autorzy wyciągnęli z wyników,
  b. w pracach kazuistycznych i poglądowych streszczenie powinno w sposób zwięzły opisywać podjęty temat (bez podziału na cztery w.w. akapity).

 7. Układ prac:
  a. oryginalnych powinien być standardowy, tzn. powinien zawierać: a. krótki wstęp wprowadzający do zagadnienia, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, b. cel pracy, c. metodę i materiał doświadczalny lub kliniczny, stanowiące przedmiot badań, d. wyniki ujęte w tekście oraz w formie tabel, wykresów, dokumentacji fotograficznej, e. omówienie wyników, f. wnioski (nie mogą być one powtórzeniem omówienia wyników czy wstępu pracy),
  b. prace kazuistyczne muszą przedstawiać dobrze udokumentowane przypadki, szczególnie interesujące z klinicznego punktu widzenia. Układ pracy powinien być następujący: a. wstęp do zagadnienia, b. opis przypadku/serii przypadków; c. omówienie; d. wnioski/podsumowanie.
  Pacjenci mają nienaruszalne prawo do zachowania prywatności, na ujawnienie danych o sobie muszą wyrazić zgodę. Niedopuszczalne jest publikowanie informacji osobistych (ani w postaci opisów, ani obrazów czy innych elementów identyfikujących), chyba że jest to uzasadnione ze względu na sens podanej w artykule informacji naukowej, a pacjent wyraził jednoznaczną zgodę na piśmie. Warunkiem legalności takiej zgody jest przedstawienie pacjentowi rękopisu pracy,
  c. zaleca się, aby podziękowania były umieszczone na końcu pracy, przed wykazem piśmiennictwa,
  d. piśmiennictwo w tekście należy przytaczać według kolejności cytowań (odnośniki ujęte w okrągłe nawiasy), a wykaz piśmiennictwa po tekście manuskryptu,
  e. na końcu manuskryptu należy umieścić opis tabel i rycin w językach polskim i angielskim, w
  pierwszej kolejności w języku, w jakim napisano pracę.

 8. Wykaz piśmiennictwa: w końcowej części pliku z tekstem należy umieścić wykaz piśmiennictwa ułożony wg kolejności cytowań (prace oryginalne - 20 pozycji, prace poglądowe - 30 pozycji, prace kazuistyczne - 10 pozycji). Cytowane piśmiennictwo powinno być aktualne. Każda pozycja piśmiennictwa musi zawierać: w przypadku cytowania czasopism nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał imienia (inicjały imion) - podaje się sześć nazwisk, a jeśli autorów jest więcej, wprowadza się skrót "i wsp." w pracach publikowanych w polskich czasopismach albo "et al." w pracach publikowanych w zagranicznych czasopismach, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie zamkniętym kropkami (zgodnie ze skrótami wymienionymi w wykazie ogłaszanym przez Index Medicus - jest on dostępny na stronie internetowej http://www.nim.nih.gov, a także na stronie Lekarskiego Poradnika Językowego http://lpj.pl), rok wydania, numer tomu, numery stron od pierwszej do ostatniej (np. 12-18); w przypadku cytowania prac oddzielnych (książek): nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał (inicjały) imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, numer wydania (jeśli wydań było więcej niż jedno), numer tomu oraz numery stron. W artykułach publikowanych w czasopiśmie wydawanym po polsku w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora (nazwiska redaktorów) opatruje się adnotacją "red". W piśmiennictwie nie należy powoływać się na strony internetowe.
  W wybranych przypadkach - za zgodą redakcji - dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby piśmiennictwa.

 9. Tabele należy załączyć w oddzielnych plikach zatytułowanych numerem tabeli (np. "Tab. I", rozszerzenie doc, docx, xls, xlsx), w tekście natomiast trzeba umieścić odnośniki w okrągłych nawiasach (np. tab. I) oraz zaznaczyć miejsca, w których najlepiej je umieścić, wpisując w środku osobnego wiersza np. "Tabela I" (tabele mają numerację rzymską). Tabele powinny być opracowane czytelnie - ich treść i podpisy należy zapisać w obu językach - polskim i angielskim, w pierwszej kolejności w języku, w jakim napisano pracę (wzór: treść w jęz. polskim, spacja, ukośnik, treść w jęz. angielskim); nie mogą być zbyt obszerne i zbyt liczne oraz nie powinny stanowić zestawienia danych klinicznych dotyczących poszczególnych przypadków.

 10. Materiałem ilustracyjnym mogą być fotografie lub ryciny. Należy załączać je osobno w odrębnych plikach. Dopuszczalne rozszerzenia dla fotografii to: jpg, jpeg, gif, png, bnp, tif, tiff), dla rycin: jpg, jpeg, gif, png, bmp, tif, tiff, pdf, doc, docx). W nazwie pliku należy podać numer fotografii lub ryciny (np. Ryc. 2). Natomiast w tekście pracy trzeba umieścić odnośniki w okrągłych nawiasach (np. ryc. 1.) oraz zaznaczyć miejsca, w których najlepiej je umieścić, wpisując w środku osobnego wiersza np.
  "Rycina 1" (ryciny i fotografie mają numerację arabską).
  Podpisy rycin w obu wersjach językowych należy umieścić po wykazie piśmiennictwa.
  Uwaga! Materiał ilustracyjny wykorzystany w artykułach musi być własnością Autorów. W innym przypadku na rozpowszechnianie niezbędna jest zgoda jego właścicieli oraz wydawców czasopism lub książek, w których został on pierwotnie opublikowany. Postaci na fotografiach nie mogą być rozpoznawalne, chyba że do zdjęcia dołączono zgodę na piśmie wyrażoną przez osobę zainteresowaną. Numeracja rycin powinna być zgodna z kolejnością ich występowania w tekście. Jeżeli rycina była wcześniej publikowana, to w jej opisie należy podać źródło i podziękowanie za udostępnienie, a do artykułu załączyć zgodę na piśmie właściciela praw autorskich do ryciny. Wymagana jest zgoda autora lub wydawcy publikacji źródłowej zgodnie z ich umową w sprawie prawa do rozpowszechniania ryciny. Nie dotyczy to rycin, co do których istnieje pewność, że zostały na zawsze udostępnione do użytku publicznego (tzw. public domain).

 11. Uwaga! Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane Autorom do poprawy. To wydłuży proces recenzji i publikacji manuskryptu.

 12. Zgłaszając manuskrypt należy załączyć wydruk "ZGODY I OŚWIADCZENIA AUTORÓW" (ujednolicone wzory dostępne na stronie czasopisma oraz możliwe do pobrania na etapie wgrywania pracy). Dokumenty zawierają: 1) informację, że manuskrypt nie został złożony do innego czasopisma; 2) zgodę na publikację wszystkich autorów i kierownika ośrodka, z którego wywodzą się autorzy; 3) oświadczenie, że manuskrypt jest oryginalny i tym samym nie narusza praw autorskich innych osób, dotyczy to zarówno tekstu, jak i wykorzystywanych w nim fotografii, szkiców, rycin i innych materiałów ilustracyjnych; 4) oświadczenie ujawniające wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji - z podaniem afiliacji i kontrybucji, tzn. informacji, kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych w procesie jej przygotowania - odpowiedzialność za tę informację ponosi Autor zgłaszający publikację (takie oświadczenie będzie pomocne w przeciwdziałaniu przypadkom "ghostwriting" i "quest authorship", które są przejawem nierzetelności naukowej); 5) informację nt. źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure"). Prace kliniczne, w których opisywane są badania mogące stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla chorego, muszą zawierać akceptację projektu badań przez właściwe terenowe komisje etyczne. W pracach opisujących doświadczenia na ludziach należy podać, czy postępowanie badawcze było zgodne ze standardami etycznymi ustalonymi przez komitet (ustanowiony w danej instytucji lub regionie) odpowiedzialny za tego rodzaju eksperymenty i z zasadami Deklaracji Helsińskiej. W pracach przedstawiających doświadczenia na zwierzętach należy wskazać, czy przestrzegano zasad obowiązujących w danej jednostce naukowej, wytycznych państwowej instytucji nadzorującej takie badania lub ustaw dotyczących wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych do badań.
  Oświadczenia w postaci skanów w formatach pdf lub jpg należy załączyć podczas wgrywania pracy, oryginał zaś przesłać drogą tradycyjnej poczty na adres: REDAKCJA KLINIKI OCZNEJ, ul. Sierakowskiego 13 (SPKSO), 03-709 Warszawa.

 13. Autorzy przekazując artykuł do redakcji, wyrażają tym samym zgodę na wszczęcie procesu recenzji. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" (Warszawa 2011). W pierwszej kolejności artykuły są oceniane przez zespół redakcyjny, jeśli spełniają wymogi, są wysyłane do niezależnych recenzentów. Recenzenci są wybierani spoza jednostki, w której są afiliowani Autorzy, i spoza zespołu redakcyjnego czasopisma. W niektórych przypadkach - z uwagi na wąskie grono ekspertów z niektórych dziedzin - dopuszcza się odstępstwa od zasady i powierza wykonanie recenzji specjalistom z zespołu redakcyjnego.
  Autorzy mają możliwość wskazania trzech recenzentów na etapie zgłaszania pracy.

 14. Redakcja i wydawca nabywają na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do ogółu wydrukowanych prac (w tym prawo do rozpowszechniania w Polsce i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz. U. nr 24, poz. 83 - a także w Internecie). Tytułem powyższego wykorzystania utworów Autorom nie są wypłacane honoraria.


W regulaminie przytoczono fragmenty opracowania pt. "Ujednolicone wymagania wobec artykułów przeznaczonych do druku w czasopismach biomedycznych" ogłoszonego przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (edycja V, 1997 r.) według oficjalnej publikacji w: The New England Journal of Medicine - 23 stycznia 1997 r., tom 336, nr 4, które przełożył i opatrzył komentarzami dr n. med. Piotr Müldner-Nieckowski, 1999.

Wszystkich Autorów, którzy dbają o prawidłowe przygotowanie pracy do druku, odsyłamy do tego zwięźle i przejrzyście opracowanego źródła: http://lpj.pl
Regulamin do pobrania.
ZGODA I OŚWIADCZENIA AUTORÓW

 

KLINIKA OCZNA - INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS: GUIDE TO PAPER PUBLISHING


 1. Klinika Oczna accepts original, experimental and clinical papers as well as review articles and case reports (written in Polish or English) for publishing. Moreover editorial articles, chronicles, obituary notices, reports from the activities by the Polish Society of Ophthalmology and professional meetings abroad, letters to the editor and announcementsare acceptable.

 2. Articles should be submitted according to current guidelines available on website www.klinikaoczna.pl.

 3. The manuscript format: double-spaced text (up to 30 lines per page) typed on one side, with a 4 cm margin on the left side. Regular font types should be used, without underlining or expanded character spacing. The manuscript must be distinct, contrastive and legible (12° font). Allowed file formats are: doc, docx, rtf.

 4. Paper volume: for review articles it should not exceed 10 pages of the manuscript, for experimental and clinical papers - 8 pages, for case reports - 5 pages, and the other articles (reports, letters etc.) - 3 pages, inclusive of summaries, references, tables and figures (without the title page). In selected cases, upon the Editor's approval, it is possible to increase paper volume.

 5. The title page should contain full names of author (authors), title (in Polish and English), and affiliation, with the full name and title of the head of department (if a paper is written in English, all abovementioned data should also be given in Polish), address for correspondence (also the e-mail address), the full degree of the addressee, and 3-6 key words (in Polish and in English).

 6. The abstract: page 2 should include abstracts in Polish and in English (not exceeding 250 words each). For original article it should consist of four paragraphs labeled: Background, Material and Methods, Results, Conclusions. Each of them should briefly describe, the purpose of the study, how the investigation was performed, the most important results and the principal conclusion that authors draw from the results, respectively. For case reports and review articles the abstract should provide a background for the described subject as well as the main teaching points. Only standard abbreviations should be used. However, the abstract and the paper's title should not contain any abbreviations. When using an abbreviated term for the first time, the full name should be given followed by the abbreviation in parentheses (this requirement does not apply to units of measurements). From the page 3, paper text starts. All pages, along with bibliography, figures, captions and tables should be numbered.

 7. The composition of original papers should be standard, i.e. containing: a. short introduction to the theme based on current state of knowledge, b. method and experimental or clinical material, as the subject of studies, c. results including tables and diagrams, with photo documentation, d. discussion of the results, e. conclusions (cannot be a repetition of results). Case reports should present well-documented cases, particularly interesting from the clinical point of view. Patients have the inviolable right for privacy, they have to give the written consent for any personal data disclosure. It is unacceptable to publish personal data (not in a form of descriptions, images or other identifying elements), unless it is justified due to the meaning of the given research information, and patient gave unequivocal written consent. Legitimacy condition of such consent is to present the patient with paper manuscript. Sources in the list of references should be itemized according to the citation order (references in parentheses). It is recommended to place any acknowledgements at the end of the paper, before the list of references.

 8. Tables must be uploaded each in a separate file, references in the text should be placed in round brackets (e.g. Table I). Please indicate place in the text where they should be placed by writing e.g. "Table I" (as tables should be cited by Roman numerals) in the middle of a separate line. Tables should be legible - their content and underlines should be in both - English and Polish (example: text in Polish, space, slash, text in English); not too vast or numerous and should not sum up clinical data concerning particular cases.

 9. Illustrations may be figures and photograms. They must be uploaded each in a separate file. The allowed photo file formats are: jpg, jpeg, gif, png, bmp, tiff, tif and allowed figure formats are: jpg, jpeg, gif, png, bmp, tiff, tif, pdf, doc, docx. All files should be named with a number of photo or figure. References in the text should be placed in round brackets (e.g. Fig. 1, Phot.1). Please indicate place in the text where they should be placed by writing e.g. "Figure 1" (as tables should be cited by Arabic numerals) in the middle of a separate line. The authors must possess the copyrights of the illustrations used in their papers. it should be Otherwise it is required to present the permission issued by the copyright owner - an individual, a journal or book publisher, in which it was originally published. Please ensure that the identification of persons visible on the photographs is impossible, unless written consent for publication given by the individual is attached to the picture. Figures numbering should be consistent with their appearance in the text. If the figure has already been published, its description source and acknowledgements for publishing should be stated along with copyright consent. It is necessary to present the consent of authors or a publisher in such cases. The above does not apply to figures, which definitely belong to the so-called public domain.

 10. References should be placed at the end of the manuscript and arranged according to the citation order (original papers - 20 sources, review papers - 30 sources, case reports - 10 sources). References must be up-to-date. Each reference must include: a) for journal papers: name (names) of the author(s), first name initial (initials) (six names should be stated, and if there are more authors - "et al." abbreviation should be entered), article title, abbreviated journal (according to the list of abbrevations issued by Index Medicus - it is available on the website http://www.nim.nih.gov, and also on the website of Medical Language Handbook http://lpj.pl) separated by full stops, issue year, volume number, page numbers from the first to the last one (e.g. 12-18); b) for individual papers (books): name (names) of the author(s), first name initials, book title, publisher, place and year of publishing, edition number, volume number and page numbers. In articles published in Polish, in case of a group work editor(s) name(s) should be provided with "ed." note.
  List of references should not include Internet adresses. In selected cases upon the Editor's approval, it is possible to increase the number of references.

 11. Papers should be well composed, in compliance with the Polish and English principles of academic writing. The editors reserve a right to proofread the papers and correcterrors and medical nomenclature used in the manuscript as well as to abbreviate some parts of text. Papers not following the instructions will be returned to the authors for making necessary corrections.

 12. All papers must be submitted to Editor with an enclosed: 1) statement signed by the all authors that they have not been published or submitted elsewhere, 2) approval of all authors and the head of the submitting institution; 3) declaration, that it is the original work and does not violate copyrights, which applies to text and pictures, figures, sketches and other ilustating materials; 4) statement revealing each individual author's contribution in publication creation process - with affiliations and contributions given, i.e. information concerning conceptions, asumptions, methods, protocol etc. author used in the process of its preparation - the author submitting the paper for review and publication shall be responsible for providing such information (such statement will be helpful in preventing cases of "ghostwriting" and "quest authorship", which are considered as research dishonesty); 5) information concerning financial disclosure, contribution of the research institutions, associations and other parties ("financial disclosure"). Clinical works which involve any risk for the patient must be submitted together with a consent of local institutional review board to conduct such studies. In case of papers describing experiments in humans it should be stated whether the research was conducted in accordance with the ethical standards determined by the respective committee (established in given institution and region) responsible for such experiments and according to the Declaration of Helsinki. In case of papers describing experiments in animals, it should be indicated, whether rules binding for a given research center, guidelines of the national supervisory institution or laws on laboratory animals used for research were followed. Statement in a form of pdf scans or jpg should be submitted as a file, with the original documents sent using traditional post to the following address: REDAKCJA KLINIKI OCZNEJ, ul. Sierakowskiego 13 (SPKSO), 03-709 Warszawa.

 13. By submitting the article to the editor, the authors agree to start the review process. Review process is consistent with MNiSW recommendations described in the pamphlet "Good practice in review procedures in science" (Warsaw 2011). The article is initially evaluated by the editorial board, if it meets the requirements, it is sent to independent reviewers. Reviewers are selected from outside the center which the authors are affiliated with, and outside the editorial staff. In some cases, due to a small number of experts in some fields, the papers may be reviewed by the specialists from the editorial board. Optionally, the authors can suggest up to three reviewers.

 14. The Publisher and the Editorial Board acquire the sole and exclusive proprietary copyright to the published papers (including the right to communicate them in Poland and abroad on the fields of use as set out in article 50 of Act on copyright and related laws of February 4,

The regulations contain excerpts of the elaboration titled " Unified requirements concerning articles designed for publishing in biomedical journals" announced by International Committee of the Medical Journals Editors" (edition V, 1997) according to the official publication in The New England Journal of Medicine - 23rd of January 1997, volume 336, No. 4, which were translated and commented by Piotr Müldner-Nieckowski, MD, PhD 1999.

We encourage all authors interested in preparing their manuscripts for publishing in the right way, o take advantage of this brief and concise source: http://lpj.pl
Regulations for download

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI